gemeente hilversum

MEER BLOEMEN EN BIJEN IN DE BERMEN VAN HILVERSUM

De gemeente Hilversum wil de biodiversiteit in het openbaar groen vergroten en start hiervoor dit voorjaar een tweede proef. Door minder te maaien, krijgen planten meer de ruimte om tot bloei te komen. Insecten als de wilde bij en roofinsecten die de eikenprocessierups opeten hebben hier baat bij, maar ook vogels. Hilversum is sinds 2019 een bijvriendelijke gemeente.   Wethouder Arno Scheepers (Openbare Ruimte): “Dit betekent dat we in de openbare ruimte meer bloemen en planten krijgen en minder gras. Een belangrijke proef, zeker nu het seizoen van de eikenprocessierups er weer aankomt. Op deze manier stimuleren we de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de rups zoals roofinsecten, mussen en mezen.”   Wethouder Bart Heller (Natuur): “Biodiversiteit is zo belangrijk om onze natuur in stand te houden. De wilde bij, die met uitsterven bedreigd wordt, is essentieel voor ons hele voedselsysteem. Zonder bestuiving geen bevruchting van planten. De bij staat aan het begin van onze voedselketen.”   Een bloeiende proeftuin Na een succesvolle pilot uit 2019, waarbij er op drie plaatsen minder gemaaid werd en waar nodig extra gezaaid, breidt de gemeente de pilot uit tot 30 hectare aan openbare bermen en grasvelden. Dat is een oppervlakte van 60 voetbalvelden. In deze gebieden zal twee keer per jaar gemaaid worden in plaats van vier tot acht keer per jaar. Ook wordt niet alles tegelijk gemaaid, zodat bloemenzaden kunnen rijpen en zich verspreiden en insecten een schuilplaats houden. Dit betekent dat deze bermen en grasvelden er anders uit gaan zien: er komt meer variatie in soorten en in hoogte.   Door minder te maaien, verwacht de gemeente dat er meer variatie komt aan wilde bijen en andere insecten. Dat is weer gunstig voor vogels en vleermuizen. De beplanting in de proefgebieden zal ook worden onderzocht.   Natuurlijke bermen verwelkomen natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups Het uitbreiden van het bijvriendelijk maaibeheer is ook nuttig in de bestrijding en beheersing van de eikenprocessierups. Dit biedt meer plaats aan de natuurlijke vijanden, zoals roofinsecten, mussen, mezen en vleermuizen. Daarnaast komt er op een aantal plekken in de stad ook nestkasten te hangen voor mezen. Hiermee zal het aantal natuurlijke vijanden van deze rups toenemen en na een aantal jaren de overlast van de rups afnemen.   De overlast helemaal wegnemen is niet mogelijk, maar het ecologisch systeem van de stad moet beter in balans worden gebracht. Hiermee is Hilversum ook beter bestand tegen mogelijke toekomstige plaagsoorten.   Naast het verbeteren van het leefgebied van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups blijft het wegzuigen van nesten van deze rups noodzakelijk om overlast te voorkomen. In 2021 worden daarom, net als in 2020, risicobomen vroegtijdig geïnspecteerd, zodat de gemeente snel kan ingrijpen.   Bijlage Overzicht locaties aangepast maaibeheer 2021   Meer informatie Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 – 34 34 20 75

Enquête energie besparen en aardgasvrij wonen

Heeft u al nagedacht over energie besparen? Wat heeft u nodig om u huis duurzaam te maken? En voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst? De gemeente Hilversum roept iedereen op hun mening te geven over verduurzamen van de woning. Hiervoor heeft zij een enquête uitgezet. Deze staat op www.startvragenlijst.nl/hilversum

De enquête kan tot 11 april ingevuld worden. De resultaten van deze enquête gebruikt de gemeente voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. In dit plan komt te staan wat er nodig is om huizen te verduurzamen en om in de toekomst de overgang naar aardgasvrij het beste te kunnen maken. Dit plan kan de gemeente niet maken zonder inbreng van bewoners. Energie besparen en aardgasvrij gaat over uw woning en uw wooncomfort. Voor een goed plan is het essentieel te weten wat u belangrijk vindt, wat uw zorgen zijn en hoe u ondersteund en betrokken wilt worden.  Lees hier meer over op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte

Opruiing? Wat kunt u doen?

Flyer politie: Wat is opruiming?

Trude van de Ven, uw buurtcoördinator:

Elke wijk in Hilversum heeft een buurtcoördinator, die voor ideeën, initiatieven en knelpunten het gemeentelijke aanspreekpunt voor de wijk is. Concreet gaat het hierbij over leefbaarheid in de wijk (schoon, heel, veilig, sociaal). De buurtcoördinator is de verbindende schakel tussen inwoners, de gemeente en andere partijen.

De inloopspreekuren van de buurtcoördinator in de buurtkamer aan de Resedastraat, kleine Lelie en Heigalerij komen vanwege COVID19 helaas te vervallen. Ik ben echter goed bereikbaar, zowel telefonisch, via de mail, als via what’s app.

Trude van de Ven | Buurtcoördinator Hilversum Zuid | 06-100 60 411 | t.vandeven@hilversum.nl | Gemeente Hilversum |  Postbus 9900  | 1201 GM Hilversum | https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Nieuws/Nieuwsitems/Corona_in_Hilversum

Heeft u last van problemen in de openbare ruimte? Dan kunt u een online ‘melding openbare ruimte’ doen’ www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Openbare_ruimte_en_Milieu/Melding_doen ).

U kunt ook bellen met 14 035.

De buurtkamer in de Resedastraat is gesloten i.v.m. het Corona virus.

Fietsenstalling Zeedijk

MELDING OPENBARE RUIMTE

flyer gemeente
achterkant flyer

Straatpoëzie in de wijk

op de markt

cultuur@hilversum.nl

Welkom op Hilversumzuid.nl, de website voor en door bewoners van Hilversum Zuid. Met daarin activiteiten, nieuwtjes en informatie speciaal gericht op Hilversum Zuid. Suggesties kunt u mailen naar info@hilversumzuid.nl.