De Nieuwe Lelie

Nieuw Nieuws over buurthuis De Lelie

April 2022

In de gemeenteraad. De raadscommissie van de gemeente heeft twee maal gesproken over de plannen voor de Lelie en heeft er vertrouwen in. Ook was er veel bijval voor een jongerencentrum. Willem en Floor van de klankbordgroep Nieuwe Lelie hebben tijdens de vergaderingen ook “ingesproken”. Even voor de herinnering: wat gaat het worden? Het wordt één gebouw of een verzameling verbonden gebouwen waarin de school, de kinderopvang, het centrum voor jeugd en gezin (consultatiebureau) en natuurlijk ons buurthuis komen. In het Plan van Eisen heeft de klankbordgroep duidelijk de eisen en wensen omschreven van het buurthuis. Dat is geschreven met onze oude Lelie in gedachten en hoe de nieuwe Lelie er uit zou moeten zien. Daarbij hebben we gekeken naar alle opgehaalde informatie van de afgelopen jaren uit de buurtgesprekken en bijeenkomsten en n.a.v nieuwe gesprekken met bestaande groepen, vrijwilligers en deelnemers van de kleine Lelie. Op 9 maart heeft de Gemeenteraad toestemming gegeven voor de bouw en was enthousiast over het plan dat de architecten in overleg met de projectgroep hebben gemaakt.

De Architect

Het gaat om  Rudy Uytenhaak en partners, ofwel RU+PA. Het is een architectenbureau met veel jonge, enthousiaste mensen die al heel wat goed werk hebben laten zien. Door een commissie waarin ook de klankbordgroep zat zijn zij unaniem als favoriet gekozen. Met veel enthousiasme is door de hele projectgroep onder leiding van een vaste projectleider van de gemeente  gewerkt aan het plan waarvan u boven een plaatje ziet.

De grootte van de ruimtes en het gebruik is beschreven in de programma’s van eisen van de verschillende partners (of partijen). Met veel wikken en wegen moest dat in één plan komen, dat ook nog past in de omgeving. Dat is nu klaar en krijgt nog een toets van de welstandscommissie. Hier worden de puntjes op de i gezet met betrekking tot het passen in de architectuur van en de visie op de buurt. Als alles klaar is begint het nadenken over de inrichting. Wat komt waar? Wat is bijvoorbeeld belangrijk in de keuken? Hoe moet de ontmoetingsruimte eruit komen te zien? Allerlei vragen die langzaamaan duidelijker moeten worden. En daar wil de klankbordgroep graag alle buurtbewoners bij betrekken. Wil je meedenken over deze onderwerpen, laat het ons dan weten en neem contact met ons op!

Vervolg. In de Kleine Lelie hebben Joost en Jaco een prachtige doorlopende tentoonstelling ingericht, zodat u op de hoogte blijft. Voor vragen of opmerkingen óf als u betrokken wilt worden in deze of een latere fase van het project,  kunt u contact opnemen met de klankbordgroep via kbgdenieuwelelie@gmail.com of loop eens binnen bij wijkcentrum de Kleine Lelie op de Hilvertsweg 89-91. Iedere vrijdag is er koffie en is vaak iemand van de klankbordgroep aanwezig.

Vriendelijke groet, De klankbordgroep.

Nieuws over buurthuis De LelieInformatiesessie Multifunctionele Accommodatie Hilversum Zuid

17 mei 2021

Download programma

Lezen op het scherm:

Nieuws over de ontwikkelingen van de Nieuwe Lelie.

Beste buurtbewoners, vrijwilligers, gebruikers en alle andere betrokkenen van de kleine Lelie,

De ontwikkeling van het nieuwe buurthuis de Lelie heeft een tijdje stilgelegen wegens de Corona. Maar er zijn inmiddels nieuwe ontwikkelingen geweest. Woensdag 17 juni is er een overleg geweest op het raadhuis tussen de gemeente, Buurtpost Zuid en Versa Welzijn over de plannen van de ontwikkeling van de Nieuwe Lelie. Hieronder staan de belangrijkste punten.

Aanwezig bij dit gesprek zijn:

Gemeente (Trude van de Ven, Alfons Simons, Arno Scheepers (wethouder)

Buurtpost Zuid (Jacqueline van Oostveen, Yvonne)

Versa Welzijn (Anita Keita, directeur Versa Welzijn, Jaco van der Velden)

De gemeente wil één duidelijk aanspreekpunt voor het buurthuis binnen de MFA (Multi Functionele Accommodatie).  Met name Versa Welzijn en Buurtpost Zuid denken daar verschillend over. Na een goed gesprek is er het volgende uitgekomen:

Er komt GEEN gedeeld beheer. Óf Versa Welzijn óf Buurtpost Zuid gaat het volledige beheer doen. De gemeente is er in principe voor dat buurtbewoners zelf het beheer en de exploitatie doen en zelfbestuur vormen. Maar dan moet dit een zeer gedegen partij zijn met veel kennis van zaken en het moet gedragen worden door de hele buurt waar iedereen achter kan staan.  

Buurtpost Zuid krijgt deze zomer de tijd om een gedetailleerd ondernemingsplan te schrijven, waarin al hun plannen voor de organisatie en de financiering staan. Het ondernemingsplan moet op 1 oktober af zijn. Daarin moet o.a. duidelijk staan wat de mening is van iedereen die betrokken is bij het project. Betrokkenen zijn bv. de buurtbewoners, de vrijwilligers, de gebruikers, de klankbordgroep, het Versa Welzijn team van de kleine Lelie, de ondernemers en de Buurtpost zelf.

Buurtpost Zuid mag hulp vragen om dit ondernemingsplan uit te werken. De LSA ( https://www.lsabewoners.nl/ ) kan Buurtpost Zuid hierbij ook ondersteunen. De gemeente betaalt de kosten hiervoor.

De gemeente gaat na 1 oktober het plan beoordelen en als de gemeente akkoord is gaat Buurtpost Zuid het gehele beheer doen. Als de gemeente niet voldoende vertrouwen heeft in het plan, dan gaat Versa Welzijn het beheer doen.

Ondertussen wordt er weer een vervolgstap gezet rond het plan van eisen.

 Voor vragen of opmerkingen kun je altijd contact opnemen met het Opbouwwerk van Hilversum Zuid.


Met vriendelijke groet,

Jaco van der Velden
Opbouwwerk Hilversum Zuid Versa Welzijn
jvelden@versawelzijn.nl
06-13966530

Op deze pagina leest u over de voortgang van het nieuwe wijkcentrum De Lelie. Verslagen van de buurtbijeenkomsten en belangrijk nieuws.

Bijeenkomst met de Wethouder Arno Scheepers  in de Kleine Lelie 11 juli 2019

Vanochtend was er in de Kleine Lelie een belangrijke bijeenkomst met de Wethouder (Arno Scheepers) over de Nieuwe Lelie. Hij vertelde dat er een nieuw buurthuis komt! Het is alleen een enorme puzzel hoe of wat. Er wordt veel gesproken over de kinderopvang en de basisschool de Paulusschool. Veel stemmen gaan op voor herbouw. Zelf hoop ik op een mooi samengaan van de Oude Lelie naar de Nieuwe Lelie waar sowieso iedereen van klein tot groot welkom is. Het oude gebouw was best wel groot en gaf ruimte voor grote groepen uit de buurt. Al die groepen wachten nu op andere locaties in Hilversum om snel terug te keren.

Na de zomer wordt er een besluit genomen. De mening van de buurtbewoners is daarbij erg belangrijk. Stichting Buurtpost Zuid vertegenwoordigd deze groep.

Ik ben erg blij met het positieve voornemen iets nieuws te realiseren in de buurt. Neem wel het oude mee naar het nieuwe!

Hoe staat het met de nieuwe Lelie ?

In de Bloembak van maart heeft u kunnen lezen over het oude gebouw van De Lelie en de mogelijke nieuwbouw van het buurtcentrum. Zoals bekend is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herbouw van De Lelie, in combinatie met nieuwbouw voor de Paulusschool en kinderopvang. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met Versa Welzijn, de bewoners-stichting buurtpost Zuid De Lelie, de gemeente, de school en BINK kinderopvang. De projectgroep, waarin alle vijf de partijen vertegenwoordigd zijn, had de unanieme voorkeur voor variant I. In variant I komt er één nieuw gebouw terug dat ruimte biedt aan het buurthuis, de Paulusschool en kinderopvang. In maart wisten we nog niet of dit plan ook financieel haalbaar was. Inmiddels is er wel zicht op financiering. Voor het buurthuis zou dit betekenen dat er iets meer dan het oude oppervlak terug gebouwd kan worden. Door het samengaan met de andere functies zijn er wel extra ruimtes mogelijk. Die worden dan multi-functioneel gebruikt. Bijvoorbeeld overdag als speellokaal en ’s avonds en in het weekend als activiteitenruimte voor de buurt. Ook een keuken en vergaderruimtes zijn gezamenlijk te gebruiken.
Hoe het buurthuis precies wordt ingericht is nog niet bekend. Er is nu een wensenlijst die uitkomt op een verdubbeling van het oppervlak. Daarin moeten dus nog keuzes gemaakt worden. Belangrijk is dat het buurthuis een eigen identiteit houdt, onder het motto “de oude lelie, in een nieuw jasje”.

De huidige planning is dat het plan in september wordt voorgelegd aan de stuurgroep, waarin alle vijf de  betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, en in december aan de gemeenteraad. De eventuele start van de bouw zou dan in 2021 kunnen zijn. Dat duurt dus nog een hele tijd. De Kleine Lelie blijft in elk geval zolang nog beschikbaar en we ook nog terecht op andere locaties in Zuid zoals in De Egelantier. 

Tekst: Alfons Simon

Buurtbijeenkomst 28 juni 2018

verslag Alfons Simon

Buurtbijeenkomst ‘Hoe staat het nu met De Lelie?’

Aanwezig:

 • middagbijeenkomst in de Paulusschool: 23 mensen
 • avondbijeenkomst in de Kleine Lelie: 33 mensen

Na een kort voorstelrondje wordt de bijeenkomst geopend met de vertoning van een door studenten gemaakt promotiefilmpje voor de Kleine Lelie. Te zien via https://youtu.be/-NVSvqzK2R4

https://youtu.be/-NVSvqzK2R4

Alfons Simon (gemeente Hilversum) geeft vervolgens een korte terugblik over wat er het afgelopen jaar is gebeurd.

 • Zie ook hieronder de pagina met de tijdlijn.

Willem Kralendonk (Emmaus-Paulus parochie) geeft – tijdens de middagbijeenkomst – een toelichting op het besluit om De Lelie te verkopen. Het parochiebestuur vindt het heel belangrijk dat het afgebrande pand weer een maatschappelijke functie krijgt. Voor zichzelf zien zij geen rol om het te herbouwen. Zij zien veel in het initiatief om samen met de school te kijken naar een eigentijdse invulling. Met de gemeente is overeenstemming bereikt over een maatschappelijke verkoopprijs.

 • Over de laatste details van het koopcontract wordt nog overlegd met het Bisdom.

Vanuit de buurt en de oudercommissie wordt gevraagd om snel iets te doen aan het afgebrande gebouw. Aan de achterkant is de brandschade nog steeds duidelijk zichtbaar (een jaar lang al ! ) en soms ook nog te ruiken. Regelmatig wordt er ingebroken. Sommige aanwezigen pleiten ervoor om het gebouw nu helemaal af te breken of een schutting te plaatsen.

Jacqueline van Oostveen (Stichting Buurtpost Zuid De Lelie) heeft een voorstel om de achterkant op te knappen. De stichting heeft de vergunning en de financiering al geregeld.

 • De stichting vraagt toestemming aan het parochiebestuur om het te mogen uitvoeren.

Alfons Simon vertelt dat de vijf betrokken partijen begin de jaar hebben afgesproken om de mogelijkheden van gezamenlijke huisvesting van het buurthuis, de school en kinderopvang te gaan onderzoeken. Door het aankopen van de Lelie kan gekeken worden naar het gehele terrein van school en buurthuis samen.

 • Zie de bijgevoegde situatietekening volgens het kadaster.

Situatietekening volgens het kadaster

De vijf samenwerkende partijen zijn: Alberdingk Thijm scholen/Paulusschool, Bink kinderopvang, gemeente Hilversum, Versa Welzijn en Stichting Buurtpost Zuid De Lelie. De bewonersstichting doet als gelijkwaardige partij mee. Is dus mede-opdrachtgever. Het haalbaarheidsonderzoek moet antwoord geven op de vraag of een multifunctionele accommodatie te realiseren is.

Gekeken wordt onder meer naar de mogelijke samenwerking. Het is nu ook al een brede school. De ruimtevraag, de benodigde investeringen en de exploitatiemogelijkheden worden onderzocht. Bouwkundig worden vier varianten naast elkaar gezet:

 1. Aanpassen van de bestaande gebouwen (school en buurthuis);
 2. Algehele sloop / nieuwbouw;
 3.  Handhaven/aanpassen schoolgebouw en vervangen buurthuis;
 4. Vervangen schoolgebouw en handhaven/aanpassen buurthuis;
 • Zie ook hieronder de pagina over het haalbaarheidsonderzoek.

In september is het onderzoek klaar. In het rapport worden de feiten en bevindingen op een rij gezet. Vervolgens is het aan de bestuurders van de betrokken partijen om een oordeel te vormen en een afweging te maken, en een besluit te nemen.
Wat betreft de gemeente is in elk geval een besluit van de gemeenteraad noodzakelijk. Als de daarvoor benodigde procedures vlot doorlopen kunnen worden, dan valt zo’n besluit op z’n vroegst in december. Het voorbereiden en bouwen kost daarna ook nog wel 2 à 3 jaar.

 • Zie ook hieronder de pagina met de tijdlijn van een mogelijk vervolg.

Jacqueline van Oostveen vertelt dat de Stichting Buurtpost Zuid De Lelie is opgericht om ervoor te zorgen dat er weer een buurthuis terugkomt.
De stichting kan de buurt echter niet vertegenwoordigen zonder inbreng vanuit de buurt.
De direct omwonenden zijn nog weinig gehoord. Voor hen is een mini-enquête opgesteld.

 • Zie de bijlage Wensen omwonenden Paulusschool/De Lelie.

De stichting heeft initiatief genomen om de voorkant van De Lelie op te knappen met plantjes. Spontaan melden zich enkele buurtbewoners om te helpen met watergeven.
Een bevriende timmerman heeft een mededelingenkast gemaakt die nu onder het afdakje hangt. Voor een van de bovenramen in de gevel is een tekening bevestigd.

Vanuit de aanwezigen worden het dringende advies gegeven om al in vroeg stadium rekening te houden met de eisen van toegankelijkheid van het gebouw. Betrek (organisaties van) mensen met een beperking actief bij het ontwerpen. Ook de VAC/WAC kan nuttige adviezen geven.

 • Aandachtspunt: toegankelijkheid vroegtijdig bij het ontwerp betrekken.

Een algemeen aandachtspunt is het parkeren in de Irisstraat en de Leliestraat en het verkeer in deze smalle straten.
Wellicht is het handig om over het parkeren een aparte bijeenkomst in breder verband te houden.

 • Aandachtspunt: parkeren een keer apart bespreken.

Eén van de aanwezigen wil graag met het ombudsteam spreekuur gaan houden in de nieuwe Lelie. Opgemerkt wordt kan dit wellicht direct al kan starten in de tijdelijke Kleine Lelie. Na afloop wordt dit besproken met Gert Bos.

Afra Groen (Philadelphia) geeft – tijdens de avondbijeenkomst – een korte toelichting op de plannen voor het St. Carolushuis.
Het hoofdgebouw worden verbouwd ten behoeve van mensen die bij Philadelphia wonen. Het tuinhuisje wordt een activiteitencentrum waar de buurt ook gebruik van kan maken. Dat geldt ook voor de tuin ernaast. De voorbereiding van de verbouwing vraagt meer tijd dan gedacht. De planning is nu eind 2019. Zodra er meer concreet is zal een oproep voor vrijwilligers aan de buurt worden gedaan.

Na ongeveer een uur, als er geen verdere vragen of opmerkingen zijn, wordt de bijeenkomst afgesloten.

————————————————————————————————————————————–

Tijdlijn:

22-03-2017 Brand in De Lelie

activiteiten Versa elders ondergebracht Wijkinformatiepunt van start

29-06-2017 Buurtbijeenkomst Clemenskerk

14-09-2017 Meedenkgroep -> tijdelijke locatie

02-11-2017 Meedenkgroep -> parochiebestuur gaat verkopen

29-01-2018 oprichting Stichting Buurtpost ZUID De Lelie
30-01-2018 intentieovereenkomst haalbaarheidsonderzoek Paulus/De Lelie

06-03-2018 Kleine Lelie beschikbaar
07-03-2018 gemeenteraad besluit tot aankoop De Lelie SEPTEMBER: oplevering haalbaarheidsonderzoek

Opdracht haalbaarheidsonderzoek:

Een helder en onderbouwd antwoord op de vraag of een multifunctioneel gebouw met een multifunctionele samenwerking te realiseren is voor een buurthuis (inclusief wijkinformatiepunt), school en kinderopvang.
Zo ja, onder welke voorwaarden? Zo nee, hoe dan verder?

Elementen van het haalbaarheidsonderzoek:

 • gezamenlijke visie op de multifunctionele voorziening;
 • gezamenlijke visie op een multifunctionele samenwerking;
 • ruimtelijk en functioneel programma van eisen;
 • ruimtelijke en bouwkundige verkenning van de mogelijkheden om het bestaande gebouwen aan te passen en uit te breiden;
 • een afweging tussen aanpassing van het bestaande gebouwen en vervangende nieuwbouw;
 • financiële ramingen, zowel voor de investering als voor de exploitatie;
 • het opstellen van financieringsmodellen.

Tijdlijn mogelijk vervolg:

September 2018 oplevering haalbaarheidsonderzoek

September 2018 stuurgroep samenwerkende partijen

Oktober 2018 standpunt burgemeester en wethouders

November 2018 advies raadscommissie samenleving

December 201 besluit gemeenteraad

Onder voorbehoud van positieve besluitvorming1

2019  ontwerpen en vergunningen aanvragen

2020  aanbesteden en bouwen

2021  oplevering

1 Het nieuwe coalitieakkoord gaat uit van herbouwen van het wijkcentrum De Lelie

Presentatie 18 juni 2018

Maandag 18 juni was er in de Kleine Lelie een presentatie van eerste jaars studenten van de Hogeschool Utrecht. De studenten hadden gewerkt in opdracht van de Stichting Buurtpost Zuid. In de presentatie  gaven zij een beeld van de problemen in de buurt en kwamen met oplossingen zoals de inzet van wijkambassadeurs. Tot slot werd er een mooie film over de Lelie getoond. Binnenkort op deze site te zien !!

Kijkmiddag tijdelijke locatie

Dinsdag 6 maart 2018 was de eerste mogelijkheid de tijdelijke locatie van de Lelie aan de Hilvertsweg 89-91 te bezichtigen. Je kon meedenken en mee-praten over de invulling van de Lelie op deze tijdelijke plek.  Voor aanmelden om mee te doen  een meer informatie gbos@versawelzijn.nl 

De oude Lelie

De restanten van het gebouw van de Lelie en de grond is door de Emmaus-parochie verkocht aan de gemeente. De gemeente is nu de eigenaar. Ik moet eigenlijk zeggen : wordt eigenaar, want de instemming en de afspraken zijn er, maar de wettelijke overdracht en betalingen nog niet. Het college van B&W heeft overeenstemming met het parochiebestuur over de verkoop van de grond onder voorbehoud van goedkeuring door het bisdom en onder voorbehoud van kredietverlening door de raad. Het kredietvoorstel voor de aankoop komt in de gemeenteraad van 7 maart 2018 aanstaande.

Een volgende stap voor de Lelie

Er is een belangrijke

nieuwe stap gezet in de realisatie van een buurtvoorziening in Zuid. Het college heeft ingestemd met de aankoop van de grond van het voormalige buurthuis de Lelie én met een

haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke functies van een nieuwe buurtvoorziening. “Ik ben heel gelukkig met deze stap waar zoveel bewoners en organisaties in de buurt zich voor hebben hard gemaakt”, aldus wethouder Eric van der Want.
Aankoop grond oude Lelie.
Na het afbranden van de Lelie is er met het parochiebestuur, eigenaar van de grond, regelmatig overleg geweest over (her)bouw van het wijkcentrum en/of de herontwikkeling van de locatie. Eind vorig jaar heeft het bestuur van de Emmaus-Paulus parochie besloten om niet zelf een nieuw buurtcentrum te bouwen, maar om de grond te verkopen aan een partij die zorgt dat een maatschappelijke functie voor de buurt wordt gerealiseerd. Het college van B&W heeft overeenstemming met het parochiebestuur over de verkoop van de grond onder voorbehoud van goedkeuring door het bisdom en onder voorbehoud van kredietverlening door de raad. Het kredietvoorstel voor de aankoop komt in de gemeenteraad van 7 maart 2018 aanstaande.

Haalbaarheidsonderzoek. 
Een haalbaarheidsonderzoek gaat kijken naar de mogelijkheid om tot een plan van aanpak te komen voor een gezamenlijke multifunctionele voorziening en zal moeten uitwijzen in hoeverre dit uitvoerbaar is. Bij dit onderzoek zijn verschillende partijen actief betrokken: Alberdingk Thijm Scholen namens de Paulusschool, Bink kinderopvang, Versa Welzijn en de buurtbewoners die zich hebben verenigd in Stichting BUURT POST ZUID de Lelie. Ook de signalen die via het spreekuur van de buurtcoördinatoren of buurtwerkers in het wijkinformatiepunt binnen komen, worden meegenomen in het onderzoek. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in het derde kwartaal van 2018 verwacht.

Tijdelijke locatie  Na de brand zijn de activiteiten uit de Lelie ondergebracht op verschillende locaties, verspreid over de wijk en in de buurtbus. Aan de Hilvertsweg, in de voormalige vrouwensportschool op 89-91, komt nu een tijdelijke locatie beschikbaar. Buurtbewoners kunnen hier terecht voor activiteiten, advies en ondersteuning. De locatie wordt op dit moment verbouwd, maar in de loop van februari 2018 zijn buurtbewoners hier van harte welkom.

Buurtbijeenkomst ‘ De Nieuwe Lelie”     2 november  2017

verslag Alfons Simon

Stef Braamhaar (Versa) opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.

Alfons Simon: terugkoppeling tijdelijke oplossing n.a.v. de vorige bijeenkomst op 14 september

Tijdens de eerste bijeenkomst is nagedacht over een tijdelijke locatie waar een aantal kleinschalige activiteiten uit De Lelie een plek zou kunnen krijgen. Uiteindelijk is gekozen voor de voormalige vrouwensportschool aan de Hilvertsweg.

Zodra met de eigenaar overeenstemming is bereikt over de huurprijs en over enkele noodzakelijke investeringen kan worden nagedacht over een gewenste invulling van de ruimte.

De verwachting is dat de tijdelijke voorziening begin 2018 in gebruikt kan worden genomen.

N.B. als er toch nog behoefte bestaat aan een kleine porto cabin en er is ergens in de buurt ruimte beschikbaar: dan is dat alsnog een optie.

Herman te Riele: stand van zaken bekeken vanuit het bestuur van de Emmaus-Paulusparochie

De heer te Riele is penningmeester van het parochiebestuur.

Hij maakt direct duidelijk wat de bedoeling is, nl. om de maatschappelijke bestemming van de oude Lelie zo goed mogelijk in stand te houden. De vrijwilligers van het kerkbestuur voelen zich echter niet in staat om als projectontwikkelaar op te treden. Daarom is na rijp beraad besloten de grond + (afgebrande) opstal te verkopen, mits de nieuwe eigenaar de maatschappelijke functie van de Lelie kan garanderen. Het pand is daarom ook niet op de commerciële markt gebracht.

Bedacht moet worden dat de parochie voor de verkoop toestemming moet krijgen van het bisdom, wat wel eens van invloed zou kunnen zijn op de vraagprijs.

De verzekering dekt de schade, d.w.z. dat de kosten vergoed worden die met herbouw gemoeid zouden zijn. Het 85-jaar oude gebouw kan echter niet teruggebracht worden in de inmiddels gedateerde staat die het had, hetgeen betekent dat het schadebedrag ontoereikend zal zijn voor een aan de tijd aangepaste Lelie.

Vanuit de zaal komen enkele vragen:

In welke staat wilt u het gebouw verkopen?

 • Dat hangt af van wat de potentiële koper wil en wat de onderhandelingen opleveren.

Wordt de gemeente ook in die gesprekken betrokken?

 • Er zijn reeds veel gesprekken met de gemeente geweest, wat het parochiebestuur als heel prettig heeft ervaren.

Hoe hard is de voorwaarde om een maatschappelijke bestemming op het pand terug te krijgen en willen de partijen waarmee nu gesproken wordt dat ook?

 • De intentie is om een beslissing te nemen die zo goed mogelijk bij de wens aansluit om op die plek weer een maatschappelijke functie te realiseren. Als dat niet lukt moet besloten worden af te zien van verkoop en om herbouw te overwegen.

Vervolgens wordt aan de hand van luchtfoto’s een beeld gegeven van de drie ideeën die er momenteel zijn om de locatie van de afgebrande Lelie weer invulling te geven.

 1. Via een maatschappelijke ontwikkelaar

Er hebben zich reeds belangstellenden gemeld. Een projectontwikkelaar met een maatschappelijke instelling wil de grond kopen met de belofte om op die plek een nieuw buurthuis te bouwen met daarop 2 lagen woningen voor een sociale doelgroep.

Het bestemmingsplan geeft aan dat voor het hele stuk van de Clemenskerk, de Paulusschool en De Lelie de bestemming Maatschappelijke doeleinden en Wonen geldt: een dubbelbestemming dus.

Maximale bouwhoogte: 12 meter.

 1. Multifunctioneel gebouw

Buurthuis en Paulusschool letterlijk met elkaar verbinden en binnen deze grotere locatie functies op het gebied van jeugd en buurt samenbrengen. De Kinderopvang heeft al interesse getoond.

3. Herstellende herbouw door de buurt

Jacqueline van Oostveen houdt een doortimmerd pleidooi om de Lelie weer op te bouwen op de restanten die er nog staan en doet tevens een voorstel over het toekomstig beheer.

Haar bijdrage luidt als volgt:

HET HUIS VAN DE BUURT – De Lelie 2.0

Wij voelen ons als buurt erg betrokken bij de Lelie, we dragen het een warm hart toe en daarom voelen wij ons ook verantwoordelijk en willen graag de verantwoordelijkheid nemen voor de herbouw van een nieuwe Lelie om zo het stokje over te nemen van de Parochie.

Wij kiezen voor een zelfstandig, autonoom buurthuis op dezelfde plek van minimaal dezelfde omvang. Buiten kijf staat dat het een multifunctionele plek moet zijn die voor de meest uiteenlopende doelen kan worden gebruikt en ingezet. Indien mogelijk zouden we graag nog liever iets uitbreiden qua vierkant meters om zo een nog breder publiek te kunnen bereiken. Daarnaast zal het buurthuis worden aangepast aan de eisen van deze tijd met betere voorzieningen.

We vinden het behoud van de historische gevel erg belangrijk. Juist de menselijke maat en de architectonische vormgeving passen goed in deze buurt. Dit betekent dat we het voorste deel willen renoveren en het achterste deel opnieuw willen aanbouwen.

Een nieuwe stichting is in oprichting vanuit betrokken buurtbewoners die zich hard maken voor het behoud van een zelfstandig autonoom buurthuis op dezelfde locatie i.v.m. de historische waarden, noem het ook buurt erfgoed. Daarnaast zijn we van mening dat het de ideale plek is voor een buurthuis. Dat blijkt ook wel na 85 jaar.

Aan de slag met de Buurt voor de Buurt: gemaakt, bedacht en uitgevoerd door en voor de buurt. Waarbij we uitgaan van de krachten en expertise in de buurt zelf want er zit heel veel expertise in deze buurt. Zo blijven de geldstromen zoveel mogelijk in de buurt. Daarnaast willen we zoveel mogelijk samenwerken met andere initiatieven, betrokkenen en organisaties die in de buurt een rol vervullen om zo elkaar te versterken en te helpen en ondersteunen waar nodig.

Samenwerking met Versa: Als het aan ons ligt zien we dan ook graag de medewerkers en de vrijwilligers van Versa weer terug in de nieuwe Lelie, omdat die inmiddels ook bij het buurterfgoed horen en onmisbaar zijn voor de buurt. Hun inzet wordt enorm gewaardeerd. Daarnaast zien we deze graag aangevuld met nieuwe buurt doelgroepen en buurtinitiatieven.

We willen de Lelie nieuw leven inblazen. We zouden dan ook het liefste morgen beginnen met de renovatie. We hebben het pand bekeken en zien de realistische mogelijkheid dit weer netjes te maken. Doordat je meteen aan de slag kan gaan word de periode van het aanvragen van vergunningen en subsidies optimaal gebruikt. Op deze manier kijkt de buurt niet nog een jaar tegen een dicht pand of lege bouwvlek aan omdat al het vooronderzoek en plannen moeten worden uitgewerkt, maar dat het weer gaat leven.  

We geloven ook in een buurthuis met lage maandelijkse lasten waardoor het rendabel wordt qua exploitatie alsook minder financieel afhankelijk. Ook zien we graag dat het nieuwe buurthuis zoveel mogelijk groen en klimaatneutraal is, zodat het ook op die manier met de tijd kan meegroeien.

De Lelie: een buurthuis voor jong en oud ongeacht wat je afkomst of achtergrond ook is. Zowel voor de sterke mensen als ook de zwakkere mensen in de buurt. Zo kunnen we elkaar namelijk mooi helpen. Dit kan alleen maar als er ook een plek is waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar we samen werkingen en verbindingen aan kunnen gaan.

Reactie wethouder Eric van der Want

Voor de wethouder staat het buiten kijf dat er een buurthuis moet terugkomen.

Alle mogelijkheden worden de komende tijd afgewogen. Mensen vanuit de buurt worden daarbij betrokken.

De heer van der Want heeft sinds enige maanden de portefeuille van voormalig wethouder Klamer grotendeels overgenomen, maar is naast wethouder welzijn ook wethouder onderwijs. Vanuit die functie overweegt hij na te laten gaan of het mogelijk zou zijn om de Paulusschool meer te verbinden aan het buurthuis om zo tot een aantrekkelijke multifunctionele accommodatie te komen. Het bestuur van de school (die te maken heeft met een teruglopend aantal leerlingen) gaf aan daar een interessante mogelijkheid in te zien. De wethouder merkt evenwel op dat het door de gemeente bekostigde schoolgebouw nog niet financieel is afgeschreven, wat een complicerende factor kan zijn. Er zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn vanuit het onderwijshuisvestingplan en welke gevolgen dat zou hebben voor de gemeentelijke begroting.

Verder wil en kan de wethouder nog geen mededelingen doen over deze uitdagende optie.

Hij is blij met het voorstel uit de buurt om de stichtingsvorm verder uit te werken en adviseert daartoe een klankbordgroep en een stuurgroep in het leven te roepen. Hij zegt toe om te proberen vóór het eind van het jaar duidelijkheid te krijgen over welke opties verder zullen worden uitgewerkt.

De wethouder wil graag regelmatig overleg plegen over de stand van zaken. De buurt moet aangeven welke functies men graag in de nieuwe setting opgenomen wil zien, d.w.z. inhoudelijk en programmatisch. De gemeente heeft op dat gebied ook wensen die daarmee moeten worden samengebracht.

Buurtbewoonster Gonny van Reede dringt er bij alle overwegingen sterk op aan dat het gebouw een beheerder krijgt en dat het in de nieuwe situatie mogelijk blijft om professionele krachten vanuit Versa in te huren. De samenhang tussen de vrijwilligers werd altijd in stand gehouden door Versa.

De heer Wim van den Brink zou het onwenselijk vinden dat het toekomstige bestuur bestaat uit vrijwilligers. Deze bestuurslaag moet los gezien worden van de twee andere lagen: die van uitvoering en organisatie.

Wethouder van der Want wijst op het door de gemeente voorgestane buurtgericht werken, dat zich momenteel in allerlei vormen ontwikkelt. Op de Meent functioneert het uit bewoners samengestelde stichtingsbestuur heel goed, in andere wijken is nog een ontwikkeling gaande.

Mevrouw van Reede waarschuwt dat de bereidheid om deel te nemen in een bestuur vooral bij ouderen aanwezig is (Meent, Zoutkeet), maar dat er een groot probleem ontstaat wanneer die wegvallen. De jongere generatie is veel minder te porren om verantwoordelijkheid te nemen.

De wethouder beaamt dit, maar stelt toch dat er voortdurend gezocht moet worden naar betrokkenheid onder de jongere buurtbewoners, zodat het waardevolle wijkwerk voortgang kan vinden.

Hij is ook van mening dat niet alles bij vrijwilligers kan worden verlangd, maar dat bepaalde zaken professioneel moeten worden belegd.

Klankbordgroep

Deze zal bestaan uit een afvaardiging van het parochiebestuur, de gemeente, Versa en een vertegenwoordiging uit de buurt. Als de grond verkocht is zal de betrokkenheid v.w.b. het parochiebestuur niet meer nodig zijn.

De heer Slingerland, buurtbewoner en lid van Hart voor Hilversum, geeft uitleg over de verschillende participatieonderdelen, die samen de participatieladder vormen. Tot dusver is er sprake geweest van een aantal informatierondes: de eerste trede. De vierde trede is die waarop het stadium bereikt wordt van samenwerking in een coproductie. Juist in deze buurt zou geprobeerd moeten worden om de burgerparticipatie op een dynamische wijze gestalte te geven.

Voorafgaand aan de vorming van een klankbordgroep zou via de email duidelijkheid gegeven moeten worden over wat precies van de groep verwacht wordt en voor welke onderdelen mensen nodig zijn, zodat men ook gericht belangstelling kan tonen.

De heer Slingerland heeft inmiddels de statuten gereed die nodig zijn voor de vorming van de stichting als rechtspersoon. Wie wil kan het concept inzien en er een mening over geven.

Later dit jaar volgt de gang naar de notaris.

Wethouder van der Want wil nu eerst op korte termijn bekijken welke opties en samenwerkings-verbanden nader worden uitgewerkt in scenario’s. Daarnaast is hij ingenomen met de actie van de heer Slingerland.

Namens de gemeente nodigt hij de aanwezigen van harte uit deel te nemen aan de nog te vormen klankbordgroep, vanuit ieders eigen expertise.

Een maquette voor Nieuwbouw         

(foto’s Frederike)

Bijeenkomst in Carolushuis op 14 september 2017

Aanwezig namens de gemeente Hilversum: Projectleider Alfons Simon, antropologe Esther Sarphatie en buurtcoördinator Ute Hoogeveen,

Namens Versa: regiomanager Stef Braamhaar en buurtwerker Gert Bos,

Alsmede wijkbewoners, medewerkers van De Lelie en vertegenwoordigers van o.a. Philadelphia, de Egelantier en HilverZorg.

De heer Simon geeft een kort beeld van de stand van zaken. Enkele punten daaruit:

 • De gemeente zal zich inzetten om De Lelie te herbouwen als laagdrempelig, toegankelijk gebouw met een wijkfunctie; Is daarvoor wel afhankelijk van het parochiebestuur;
 • Het parochiebestuur bespreekt met diverse partijen de mogelijkheden om op de bestaande plek een maatschappelijke functie te laten terugkomen;
 • De verzekeraar lijkt een deadline voor herbouw binnen 2 jaar niet als harde eis te stellen;
 • Gekeken wordt naar samenwerking/verbindingen met de naastgelegen Paulusschool;
 • Gekeken wordt ook naar een goede mix met andere, reeds bestaande wijkvoorzieningen;
 • Instellingen in Zuid, maar ook organisaties zoals Versa en Philadelphia, zijn met de gemeente in gesprek over het beter inzetten van (hun) faciliteiten. Een hechtere samenwerking moet enerzijds voorkomen dat een dubbel aanbod wordt gecreëerd terwijl er anderzijds een dekkende voorzieningenbehoefte moet ontstaan. De opdracht vanuit de gemeente aan alle betrokken partijen is, om de verbinding met de bewoners te zoeken.

14 septemberavond: Bijeenkomst in het  Carolus huis, waar enkele activiteiten zijn ondergebracht door de verbrande Lelie. Jammer dat een brand nu net roet in het eten gooit, maar tegelijkertijd de Gemeente Hilversum en VersaWelzijn wakker schudde, om meer veel meer affiniteit met het gebeuren in de Lelie te gaan hebben, daarom werden wakker geschud en na dacht, hier moet meer financieel aan worden bij gedragen. De avond werd geopend door een medewerker van VersaWelzijn, die benadrukte dat de Lelie een steunpunt in de wijk Hilversum zuid moet blijven, zo ook de presentatie door Alfons hoe het vroeger in de oude tijd de Lelie zeer paste in de buurt. Door Esther haar vrolijke verhaal met foto’s uit de oude doos. Het gebouw was oud maar het gebouw wordt nieuw; enthousiasme klinkt uit iedere vrijwilliger. zij zitten even op allerlei locaties, maar het werk gaat door! (foto’s Frederike)

Suggesties naar info@hilversumzuid.nl.