Stichting Buurtpost Zuid

Beste Buurthuis de Lelie geïnteresseerden,

Via deze weg wil ik jullie laten weten dat woensdag avond 25 september het Lelie onderwerp op de agenda staat tijdens een commissievergadering dank zij Edwin Gobbels van Democraten Hilversum.

Als je geïnteresseerd bent in de bijbehorende stukken die kun je via de link hieronder lezen.

Als je iets op schrift wilt stellen kun je je tekst voor woensdag 12.00 sturen naar griffie@hilversum.nl

Als je zou willen inspreken op die avond dan zou dat ook kunnen hiervoor dien je een mailtje te sturen naar griffie@hilversum.nl of neem telefonisch contact op met de griffie op nummer: 035 629 20 00 en vraag naar de griffie.

Als je woensdag a.s. de vergadering wil bijwonen kan dat via het media portaal van de gemeente Hilversum. https://www.youtube.com/channel/UC8eQ8K94gBgYjy-bmWVKM3Q

hieronder dus de link naar de stukken – zie agendapunt 6 :https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/38164acd-7317-49c4-a887-102bd8ca78d5

Ruimtelijk-functioneel PvE MFA Paulusschool / BINK / De Lelie / Jeugd en Gezin

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Werkzaamheden_en_projecten/Projecten/Multifunctionele_accommodatie

Welkom op de pagina waar u zich kunt aanmelden voor de informatiesessie over de nieuw te bouwen Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Hilversum Zuid. Maandag 17 mei van 19.30 – 20.30 uur.

Begin mei 2021 is het ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen (PvE) vastgesteld voor de MFA waar de Paulusschool, BINK kinderopvang en BSO, buurthuis De Lelie en een vestiging van Jeugd en Gezin worden gehuisvest.

Wethouder Arno Scheepers en projectleider Meike Negen informeren u in de informatiesessie over de plannen en de stappen die de komende tijd gezet worden en beantwoorden graag uw vragen daarover. De sessie vindt online plaats op maandag 17 mei van 19.30 – 20.30 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk zondag 16 mei 17.00 uur via bovenstaande link. Na aanmelding ontvangt u op maandag 17 mei voor 13:00 uur per email de link naar de online Zoom sessie om deel te nemen.

Brief van St. BUURTPOST ZUID

Hilversum, 8 mei 2021
Beste Raadsleden,
Tot onze verbazing hebben we de artikelen in de krant gelezen en de Raadsinformatiebrief die het college naar buiten heeft gebracht.
De informatie en overigens ook de praktijkervaring van het afgelopen jaar, sluit op veel zaken niet aan bij het Raadsbesluit van maart 2020. Onderstaande voorwaarden zijn opgenomen in het Raadbesluit van
maart 2020 waarbij het voorbereidingskrediet toegekend is door de raad. “Alle partijen van de intentieovereenkomst krijgen een volwaardige plaats in de projectorganisatie. Dat betekent dat ook de Buurtstichting rechtstreeks aan tafel zit bij de planvorming en medezeggenschap
heeft bij onder meer de architectenkeuze en de inrichting van het buurtcentrum en de buitenruimte.”


Hoe kan het dat deze voorwaarden totaal worden genegeerd door alle partijen? Wat heeft het in vredesnaam voor zin om besluiten te nemen als B&W zich daar toch niet aan houdt? Waar kunnen burgerinitiatieven zich nog op beroepen als rollen zelfs zijn vastgelegd in een Raadsbesluit,
maar daar vervolgens, zonder overleg met de Raad en ons, alsnog gewoon van wordt afgeweken?


Vijf belangrijke afwijkende punten met betrekking tot het Raadsbesluit zijn:
1] Het verwijderen van de stichting Buurtpost uit het proces zonder dit voor te leggen aan de Raad en
open en eerlijk met de stichting te bespreken.
Ze hebben ons beetje bij beetje naar de uitgang gebonjourd en wij krijgen na 4 jaar stank voor dank en de
Klankbord groep word de hemel in geprezen. Waar is hierin de oprechte balans?
2] Het vervangen van bovenstaande partij door een klankbordgroep zonder dit te voorleggen aan de
Raad en ook aan een partij zonder entiteit.
Los van het feit dat we vinden dat de huidige KBG geen representatie is van de buurt, wordt deze wel zo
gepromoot. Daarnaast lijkt belangenverstrengeling bij de verschillende partijen aanwezig. In onze ogen
bestaat de klankbord groep uit ja-knikkers die verbonden zijn aan de Gemeente, de parochie, Hart voor
Hilversum en/of Versa en de Gijsbrecht.
3] Het toevoegen van een extra partij Jeugd en Gezin zonder dit voor te leggen aan de raad.
Dit is niet een extra functie die de buurt wilde, dit is weer een oplossing van een intern gemeentelijk
probleem. Zo valt er ook nog te lezen in het PVE dat er een kunstwerk een nieuwe locatie zoekt en zal
moeten worden geïntegreerd, al is dit natuurlijk een schijntje vergeleken bij de rest. De buurt wilde meer
m2ters om zo meer voorzieningen aan de buurt te kunnen bieden vanuit de buurt functie. Denk
bijvoorbeeld aan een gymzaal die zowel door school, kinderopvang en buurthuis kan worden gebruikt.
Al in het prille begin is er over gesproken dat deze Jeugd en Gezin ruimte zocht. Toch is er destijds niet
direct positief op gereageerd. Immers wil een deel van de buurt helemaal geen Integraal Kind Centrum
(visie van wethouder Van der Want). Deze mensen wilden juist een voorziening voor alle leeftijden.
Partijen die volgens ons veel beter zouden passen zijn bijvoorbeeld een bibliotheek, maatjes project,
vluchtelingenwerk, plek voor dagbesteding, erfgoedhuis of een werkplaats. Daarnaast is gemiddeld 32 % 8 mei 2021 – Pagina 2 – stichting BUURTPOST ZUID de Lelie
maar een gezinssamenstelling met kinderen en daar is een klein deel van een gezin met kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4.
Daarnaast is 18% van de inwoners in zuid tussen de 0 en de 14 jaar en 11% tussen de 15 en 24 jaar
18% vanaf 65 jaar en maar liefst 53 % tussen de 25 en 64 jaar. Wat is de meerwaarde van deze op kinderen
en jeugd geënte voorziening voor de grootste groep buurtbewoners?
Daaruit zou je kunnen concluderen dat met de huidige ingeplande voorzieningen je een groot deel van de
buurt niet bediend.
4] Een PVE vast te stellen zonder overleg met de buurt en de Raad.
De Raad was in de commissie vergadering van vorig jaar heel duidelijk dat ze eventueel wel mogelijkheden
zagen voor extra functies. Ook stelde zij voor dat er 3 versies zouden worden uitgewerkt s-m-l maar dit is
nergens meer in terug te vinden, behalve dan met betrekking tot het jongeren centrum. De Buurtpost
heeft zowel aan de klankbordgroep, Versa en de gemeente inzicht gevraagd in de PVE alvorens deze
akkoord zou worden bevonden door het college van B&W. Inzage in deze stukken is ons nooit gegeven.
5] In het Raadsvoorstel staat het volgende geschreven over de historische voorgevel/gebouw.
“In het vervolg wordt expliciet bekeken of het mogelijk is om een deel van de oude Lelie te behouden of op te nemen in de nieuwe plannen.”
In het PVE staat: “Bij het ontwerpen moet expliciet worden onderzocht of het mogelijk is om een deel van de oude Lelie te behouden of op te nemen in het nieuwe ontwerp. Hetzij door delen van het oude gebouw
te renoveren of materialen te hergebruiken of elementen te laten terugkeren in de vormgeving. Los van voornoemd hergebruik moet in elk geval de eerste steen van de Lelie behouden blijven en een plek krijgen
in de nieuwbouw.” In de krant was te lezen “dat alles tegen de vlakte zou gaan”, dus onze vraag is nu: Hoe zit dit nou?


In een enquête die we hebben gehouden onder 75 bewoners gaven 44 personen aan waarde te hechten aan de historische gevel. Ook de BUURTPOST vindt dit een belangrijk punt. Zomaar ineens roepen dat alles gesloopt wordt zonder gedegen vooronderzoek zoals in het PVE staat beschreven lijkt ons niet passend. We vragen de Raad om het college aan te spreken en te vragen zich te houden aan de gemaakte
afspraken in het Raadsbesluit. De stichting neemt graag weer autonoom deel aan het proces en zit graag aan tafel bij de project groep om op die manier input te kunnen leveren. Dit zou dus ook kunnen inhouden dat, mocht de raad het niet eens zijn met de voorgestelde wijzigingen
van B & W, eventuele intentieverklaringen of toezeggingen worden ingetrokken of wel aangepast. Dus het spoor te wijzigen als de trein niet in de juiste gewenste richting rijd. De basis van alles is nog steeds dat het Buurthuis is afgebrand en dat dat de hoofdzaak is in deze casus. Dat
er door het college en de verschillende wethouders van alles word toegevoegd betekend niet dat de buurt daar perse blijer van wordt en dat dit de wensen zijn van de buurt. Vooral de gemeente zelf lijkt daar beter van te worden omdat daarmee interne zaken worden opgelost.


Aanvullend nog:
Het is een halve waarheid dat er elke keer word gerefereerd dat we ogenschijnlijk alleen maar uit een bestuur van 2 personen bestaan. We hebben een groot netwerk in de buurt, werken met veel mensen
samen en hebben regelmatig gesprekken over de nieuwe en de oude Lelie met buurtbewoners. Doordat het ambtelijke proces zo enorm veel energie en tijd opslokt van ons hebben we helaas wel minder in de
buurt kunnen doen dan dat we graag wilde. Wij als Buurtpost en een groepje vaste vrijwilligers zijn nog steeds enorm betrokken bij de oude en de nieuwe Lelie. Desgewenst willen wij graag betrokken blijven
zoals afgesproken in het raadsbesluit. Ook onderhouden we met een groep vrijwilligers het terrein van de oude Lelie en zorgen we dat het er
netjes en verzorgd uit blijft zien. Daarnaast signaleren we zaken die we dan met de betreffende partijen delen. In de afgelopen 4 jaar is hier door alle andere partijen totaal geen aandacht aan geschonken.


We hebben een goeie reden om niet in de klankbord groep te zitten. We willen in de projectgroep deelnemen net als daarvoor. We waren, zijn en blijven een autonome partij. Dat is onze wens en daarom is
ook de Stichting opgericht. Daarnaast zijn onze belangen veel breder dan het buurthuis alleen. We kijken naar alle onderdelen van de hele accommodatie en hoe deze word ingepast in de omgeving. Wel of geen
beheer van het buurthuis speelt bij bovenstaande geen rol en die staan los van elkaar. Naast het feit dat naar een klankbordgroep gaan een enorme degradatie is op de participatie ladder, hebben we niet het vertrouwen dat er iets zal worden gedaan met onze input. Immers heeft de KBG een andere visie en is ons te kennen gegeven dat zij niet op ons zitten te wachten. Hun houding tijdens een kennismakingsgesprek sprak boekdelen voor ons. Vervolgens hebben we ook niet het vertrouwen dat er echt iets met onze input worden gedaan, als dat zelfs ook al niet gebeurt als je in de projectgroep zit. Daarnaast zijn de reactie termijnen op onze mailwisselingen en persoonlijke afspraken met de wethouder
ook niet om over naar huis te schrijven. Waardoor we toch meer het idee krijgen dat we aan het lijntje worden gehouden dan serieus genomen. Tevens is er het afgelopen jaar bewust of onbewust veel
informatie achter gehouden. Dus het afgelopen jaar krijgt van ons niet de schoonheidsprijs met betrekking tot behoorlijk bestuur en heeft ons vertrouwen flink geschaad. Verder ontdekte we zaterdag 8 mei 2021 het volgende: Hieronder de aanbesteding die door de gemeente Hilversum is gedaan voor de architect van de nieuwe Multi functionele accommodatie in Zuid de Lelie.
http://www.aanbestedingsnieuws.nl/architect-multifunctionele-accommodatie-hilversum/
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224792;section=3


Een aantal zaken vallen meteen op:
1] Waarom waren de PVE stukken al wel openbaar zichtbaar op Tenderned vanaf 9 april jl, maar waren
deze niet op 9 april jl openbaar gemaakt naar de buurt, betrokken partijen en de Raad? De Buurtpost heeft
alle partijen verzocht (gemeente, klankbord groep en Versa) om inzicht te krijgen in deze PVE maar hier
werd door alle partijen geen gehoor aan gegeven.8 mei 2021 – Pagina 4 – stichting BUURTPOST ZUID de Lelie
2] Hoe kan de vacature al op 9 april jl. is uitgezet terwijl het PVE pas 6 mei jl. is goedgekeurd door het
college van B&W, was dat dan toch weer iets te voortschrijdend inzicht?
3] Hoe kan het dat de Raad en de Hilversummers pas 6 mei jl. over alles worden geïnformeerd en dat de
stukken dan pas ook openbaar worden gemaakt (terwijl ze eigenlijk dus al 9 april jl openbaar waren).
4] Op deze wijze door niet openlijk de vacature in het licht te zetten, sluit je uit dat anderen partijen
architecten op de vacature zouden kunnen wijzen of wel deze onder de aandacht brengen van
bijvoorbeeld Hilversumse architecten.
5] Het college maakt de voortgang van het proces en besluiten bekend op 6 mei jl door een
raadsinformatiebrief te sturen. De aanbesteding loopt maandag 10 mei a.s. om 9.00 uur af. Dus als mensen
architecten zouden willen aandragen is het traject eigenlijk al afgelopen en kan dit eigenlijk niet meer. In
dit kader zouden we willen voorstellen de aanbesteding te verlengen en deze openbaar te communiceren
via het gemeente netwerk en de dagbladen. Immers gebeurd dit ook met andere online vacatures.


Op 8 mei viel ook een brief van de gemeente in de bus bij de bewoners van 1214 m.b.t. de ontwikkelingen omtrent de MFA Zuid (zie bijlage).
Hieronder onze bevindingen als BUURTPOST ZUID de Lelie op deze brief:
1] In de uitnodigingsbrief vd gemeente voor de online informatie bijeenkomst met de wethouder en de
projectleider is geen email adres of telefoonnummer of contactpersoon gemeld. Dit vinden we niet erg klantvriendelijk.
2] Het zou fijn zijn geweest dat de plannen ook in deze brief kort werden uiteengezet immers zijn er ook veel digibeten in deze wijk.
3] Door de info ook in deze brief te zetten heb je een veel groter bereik. Want niet iedereen zal de moeite nemen om of kan niet online naar alles te zoeken.
4] Naast digibeten zullen ook anderstaligen in de wijk op deze wijze niet bereikt worden.
5] Verder is het een bijeenkomst van 1 uur dus verwacht er niet te veel van. Half uur presentatie 20 min, vragen 10 min afronden, tenminste zo gaat het meestal. Dus echte interactie is er eigenlijk niet.
Door alle bovenstaande zaken lijkt het dat zowel de buurt, als de Buurtpost maar ook zeker de Raad niet vooraf word betrokken dan wel geïnformeerd als er definitieve besluiten worden genomen. Alleen
achteraf vinden er mededelingen plaats. Dit is geen samenwerking en gaat niet over participatie en is al helemaal niet passend als je het bekijkt in het licht van de omgevingswet. Dit is volgens ons niet zoals het
zou horen en ervaren we dit als een ondermijning van de democratie en getuigt niet van respect naar alle betrokken partijen inclusief de Raad.


Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u het beste contact opnemen met de heer Harry Ickelsheimer. Harry is onze nieuwe bestuur ondersteuner waar we heel erg blij mee zijn! Contact via emailadres: buurtpostzuid@gmail.com
Dank voor het lezen van ons stuk en vertrouwende dat u uw rol weer terug pakt, met hartelijke groet,
Het bestuur van Stichting BUURTPOST ZUID de Lelie

Buurtpost Zuid over plan De Nieuwe Lelie: “Voel me als oud vuil aan de kant gezet’

Woede over uitleg wethouder bij bestuurslid Jacqueline van Oostveen

De donderdag gepresenteerde plannen voor de nieuwe multifunctionele accommodatie op de plek van De Lelie en Paulusschool in Hilversum-Zuid, zijn bij Jacqueline van Oostveen van Buurtpost Zuid als een bom ingeslagen. “De wethouder vertelt halve waarheden.”

Donderdag gaf wijkwethouder Arno Scheepers een toelichting op de plannen waarover – zei hij – alle betrokken partijen enthousiast zijn. Dat zijn AT-Scholen (Paulusschool), Bink Kinderopvang, Versa Welzijn en namens de buurt de zogenoemde Klankbordgroep. Buurtpost Zuid, dat lange tijd optrad als vertegenwoordigende partij vanuit de buurt, was echter bij dat proces niet betrokken. Dat was dus die Klankbordgroep met onder meer bewoners, ondernemers én oud-Buurtpost-bestuursleden Floor Potters en Gonny van Reede. 

Volgens de wethouder is het namelijk niet meer geheel duidelijk namens wie Buurtpost Zuid, dat bestaat uit twee bestuursleden, spreekt. Wel ziet hij graag dat Van Oostveen en medebestuurslid Yvonne ter Huizen vanwege hun kennis en betrokkenheid zich bij de Klankbordgroep aansluiten. “Ik heb hen daarvoor meerdere keren uitgenodigd”, zegt hij vrijdag nog maar eens. “En de uitnodiging staat nog altijd. En weet wel. Die klankbordgroep is ook echt ontstaan vanuit die buurt.”

‘Alsof ik ben ontslagen uit een vrijwillige functie

Het ziet er voorlopig echter niet naar uit dat Van Oostveen zich zal aansluiten bij deze ‘ja-knikkers’. Er is te veel gebeurd en er zijn al harde woorden gevallen. “En als ik als zelfstandige partij niet serieus wordt genomen, hoe kan ik dan serieus worden genomen in de Klankbordgroep? Van Oostveen was donderdagavond dan ook compleet verrast toen zij het nieuws over De Nieuw Lelie zag op deze website. “Ik ben echt in shock, voel me als oud vuil aan de kant gezet. Onze stichting is niet op waarde geschat. Alsof ik ben ontslagen uit een vrijwillige functie.”

Meerdere malen, aldus Van Oostveen, heeft Buurtpost Zuid gevraagd naar de voortgang van het sowieso al tumultueus verlopen proces. Maar – zegt zij – alles is steeds afgehouden. Bovendien komt de wethouder volgens de betrokken Hilversumse steeds met ‘halve waarheden’ en bestaat Buurtpost Zuid uit veel meer mensen dan alleen de twee bestuursleden. “Het is niet alleen het bestuur, maar ook je netwerk in de buurt. Wie houdt zich steeds bezig met het gebouw dat er nu nog altijd staat? Wie ruimt het op? Doet er plantjes bij? Dat is toch echt Buurtpost Zuid. Wij houden het bij.” 

Nooit serieus genomen

Maar nu voelt het haast alsof al het werk voor niks is geweest en Buurtpost Zuid ‘nooit serieus is genomen als aparte partij’. Eigenlijk ging het volgens Van Oostveen mis toen de gemeenteraad vorig jaar het voorbereidingskrediet van vier ton vrijgaf. Destijds was aangegeven dat alle partijen van de intentieovereenkomst (en daar zat Buurtpost Zuid bij) een volwaardige plaats zouden krijgen in de projectorganisatie. “Dat betekent dat ook de buurtstichting (Buurtpost Zuid, red.) rechtstreeks aan tafel zit bij de planvorming en medezeggenschap heeft bij onder meer de architectenkeuze en de inrichting van het buurtcentrum en de buitenruimte.”

Schaam mij diep

Van Oostveen snapt niet dat deze voorwaarden ‘totaal worden genegeerd door alle partijen’. Zo had onder meer het verwijderen van Buurtpost Zuid uit het proces volgens haar vanuit het Hilversumse college moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad, net als het vervangen van Buurtpost Zuid voor de Klankbordgroep. “Dat ze ons eruit hebben gewerkt, voelt als een vriendschap die op niets is gebaseerd. Je krijgt zo een dolk in je rug geduwd. Onmenselijk. En dit is niet een groot bedrijf dat alleen maar aan geld denkt, maar dit is een gemeente.” Het buurthuis delft het onderspit en niemand die dit ziet, concludeert Van Oostveen op social media. “De brand van het buurthuis is misbruikt om andere zaken er doorheen te drukken. Ik schaam mij diep voor deze manier van besturen. En ik betreur het als bewoner dat men zo met initiatieven van bewoners omgaat.”

Tekst: Stefan van Hees

Enquete:

Met de stichting BUURTPOST ZUID de Lelie hebben we een ENQUETE gemaakt over de toekomst van het nieuwe BUURTHUIS DE LELIE.

Heeft u even tijd om deze in te vullen? Dat zouden we heel fijn vinden. Link:

https://www.survio.com/survey/d/L9S4V8Z4U8K8A4P4K

Alvast bedankt! Jacqueline van Oostveen

Tel:06-57550065 Whats app: 06-30266520 Mail: info@kunstkoffer.nl

Buurtstichting Buurtpost Zuid stuurt brief aan raadsleden .

Download de brief

Lees de brief online:

Nieuw bestuur BUURTPOST ZUID

In het huidige bestuur van BUURTPOST ZUID zitten Jacqueline van Oostveen en Yvonne ter Huizen. Zij draaien al langere tijd mee maar zouden het leuk vinden als enthousiaste buurtbewoners willen plaatsnemen in het bestuur. U kunt hiervoor bellen met Jacqueline van Oostveen 06-30266520. Een update over de huidige stand van zaken van de herbouw van de oude Lelie volgt na de zomerreces.

Yvonne

In juli 2020 komt er een update van de huidige stand van zaken van Buurtpost Zuid en wordt het nieuwe bestuur voorgesteld van Yvonne, Jacqueline en John. Onderstaande artikelen zijn vanaf de beginperiode van Buurtpost Zuid en de daar genoemde info van namen, mail- en telefoonnummers zijn niet meer up to date. Heeft u vragen dan kunt u bellen met Jacqueline van Oostveen 06-30266520.

Nieuw ontwerp van Buurtpost Zuid

Artikel: Omstreden plannen renovatie Buurthuis de Lelie

https://hilversum.hu.nl/omstreden-plannen-renovatie-buurthuis-de-lelie/

Gonny en Jacqueline

De nieuwe buurtstichting BUURT POST ZUID de Lelie,

 

die zich inzet en zich hard maakt voor een mooie nieuwe Lelie zoeken betrokken buurtbewoners die willen helpen met de stichting en/of met de herontwikkeling en herbouw van de Lelie. Ook als u denkt niets te willen of te kunnen betekenen maar wel graag op de hoogte wilt worden gehouden dan kan dat ook. Dus bent u jong, oud, architect, zzp’er, boekhouders, slopers, bouwkundige, financieel brein, fotograaf, ICT-specialist, projectontwikkelaar, creatieve geesten, marketing deskundige, winkelier, investeerder, schilder, fondsenwerver, schrijver, elektricien, muzikant, schoonmaker, hovenier, pietje precies, gepensioneerd of in de bloei van je leven, kunstenaar, loodgieter, inventief, cateraar, betrokken vrijwilliger of wat dan ook – u bent welkom. In elke fase is er weer andere hulp en expertise nodig.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden op vrijwillige basis, als stage, participatie, als werkervaring plek maar ook voor betaalde beroepskrachten! Ook als u zich als sponsor wil aanmelden of een actie wilt organiseren voor dit goede doel. Wilt u alleen maar op de hoogte blijven dat kan ook.

Laat aan ons weten wat u graag zou willen en kunnen doen, dan kijken wij waar er een plek zou zijn in de komende periode.

Kortom: voor iedereen die zijn “buurtsteentje” wil bijdrage. We komen graag in contact met jullie. Bent u deze buur, doe mee, bel dan één van ons……..of mail ons! Want we willen het graag samen doen met jullie.

Voor ons is niet veel “te gek”, de Lelie komt weer op z’n plek !

Onze contact gegevens:
Algemene mailadres: buurtpostzuid@gmail.com

Jacqueline van Oostveen 06-57550065

Bij (w)elke ontwikkeling of vooruitgang ook, U hoort van ons. !

DE NIEUWE BUURTSTICHTING BUURT POST ZUID DE LELIE

TERUGBLIK MAART

21 maart

Gemeenteraadsverkiezingen !!!! Fijn om te zien dat de partijen die zich in Hilversum ook zichtbaar actief hebben opgesteld richting de Lelie, succesvol zijn geweest in de verkiezingen. Fijn dat velen van jullie gestemd hebben.

22 maart

Het was op 22 maart een jaar geleden dat de Lelie werd verwoest. Omdat het door velen nog steeds iets is waar men dagelijks mee wordt geconfronteerd, heeft de Buurtstichting het initiatief genomen om van 19.00-20.30 uur bij de Lelie een koffietafel te organiseren. Het was een goed initiatief. Het was ook fijn dat er vanuit de brandweer en politie diverse mensen hun gezicht lieten zien.

28 maart

Daarnaast was er op woensdagmiddag 28 maart een project met kinderen “Ontmoet de Brandweer”. Ondanks het slechte weer was er veel aandacht voor de politie en het materieel van de brandweer. Na afloop was er een speciale bijeenkomst voor degenen die de brand vorig jaar van heel dichtbij hebben meegemaakt en er erg door geraakt waren. Ook de burgemeester was aan het begin van de middag aanwezig.

NL DOET

Er zijn een groot aantal miniatuurtjes gemaakt voor het Mozaiek-project van de Lelie. De Creaclub gehandicapten, de Schilderclub, de Tekentafel, kinderen van de Inloop, groep 7/8 van de Paulusschool.  Helaas is nog niet alles af, maar we gaan er mee verder. De panelen aan de bovenzijde worden op een andere manier opgepimpt. Meer nieuws volgt.

INFORMATIEBORD

Aannemers- en Timmerbedrijf Ruud van Kuler heeft voor de buurt een informatiebord gemaakt met stevig kunststof. Dit hangt op de Oude Lelie en hierin wordt informatie over de Lelie (Oud, Nieuw en Klein) opgehangen. Topactie van Ruud !!!!!

DE OUDE LELIE

De Buurtstichting heeft op dit moment vergunning aangevraagd bij de gemeente om de achterzijde van de Oude Lelie verder te kunnen laten slopen en visueel opknappen. Hierdoor zou er extra speelgelegenheid voor de kinderen worden gecreëerd, voor de tijd dat er niet gebouwd gaat worden. Een mooi plan.

DE NIEUWE LELIE

De manier waarop de wederopbouw van de Lelie plaats kan gaan vinden, is afhankelijk van onderhandelingen tussen de Buurtstichting Buurtpost de Lelie, Versa, Paulusschool , Bink kinderopvang en de gemeente. Het bestuur van Buurtpost zet zich er vol voor in. Er loopt op dit moment een haalbaarheids-onderzoek, onder leiding van een extern projectbureau, waarbij de wensen en eisen vanuit de gesprekspartners naast elkaar worden gelegd. En dan wordt op basis daarvan gekeken of het haalbaar is om samen een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (inclusief De Nieuwe Lelie en de Paulusschool) neer te zetten. Binnenkort meer nieuws.

DE KLEINE LELIE : Buurtkamer en Wijkinformatiepunt

Er lijkt weinig te gebeuren maar er wordt achter de schermen veel dingen aangepakt bij de Hilvertsweg 89-91. Op dinsdag 5 maart was er weer een bezichtiging van hoe de locatie er op dat moment bijstond. Er was wat meer te zien. Ook zaken die nog absoluut niet in orde waren. Er is op deze middag wel door meerdere mensen aangegeven dat men de KLEINE LELIE, wel een prettige naam vinden. Dus deze gaan we voorlopig ook gebruiken. Met als ondertitel : Buurtkamer en Wijkinformatiepunt, omdat deze beide functies erg voorop staan.

Wat is de stand van zaken per nu ?

Versa heeft het beheer opgepakt, en daarvoor is Peter Steenmeijer (ook beheerder in de Koepel) aangesteld. Hij heeft 12 uur per week beschikbaar. Hij is technisch en gaat de verbouwing, het verdere opknappen en de inrichting begeleiden. Let wel : SAMEN met vrijwilligers en buurtbewoners die hier graag een bijdrage aan willen leveren. Niet voor jullie, maar MET jullie.

Er is al een Werkgroep ICT bij elkaar geweest : Harry en Ben van de Seniorweb, samen met Peter en ik. Er is bedacht hoe de ICT-voorzieningen er uit moeten zien.  Er is gekozen voor een sterk wifi, naast diverse internet aansluitpunten. Peter is bezig om de aansluitingen van de vorige tijdelijke werkplek te verhuizen naar deze plek. Een goed kopieerapparaat wordt geplaatst.

Er is voor gekozen door Versa om het leggen van de vloer uit te besteden aan een deskundig bedrijf. Het wordt laminaat of marmoleum, in een lichte kleur (lichtgrijs?).  We laten ons nog adviseren

Daarnaast hebben de bezoekers van 5 maart ook kunnen zien dat er een aantal zaken aangepakt moeten worden. Daarover heeft Peter als offertes aangevraagd bij een timmerman. De keukenruimte wordt vergroot door het wegslopen van een houten wandje, het aanrecht wordt naar voren gehaald en er wordt ruimte gemaakt voor een gasfornuis, keukentafel en misschien een afwasmachine.

Wat verder ?? Het schilderwerk natuurlijk. Wij delen de voorkeur van de meesten voor wit. Het wordt dan eigenlijk iets gebroken wit, eenzelfde teint als het plafond.

In de grote ruimte moeten een aantal zaken in de grondverf worden gezet en gekleurde muren moeten een eerste witte verflaag krijgen. De aparte ruimtes moeten ook een lik verf krijgen. Het afschilderen van de grote zaal gebeurt door een schilder. De rest kunnen we zelf doen met elkaar.

1e klusmiddag 10 april.

Wij willen graag op dinsdag 10 april een 1e werkmiddag plannen. We willen dan gaan schuren, grondverven, en de lelijke stukken een eerste keer schilderen. Tevens willen we dan het houten wandje slopen en de plakfolie van het voorraam verwijderen.  Het is van 13.30 – 16.00 uur. Wie wil er meedoen ? Graag doorgeven aan Gert (gbos@versawelzijn.nl / 06-19227082 ). Peter zorgt voor de materialen en instructies.

De volgende klusmiddag is afhankelijk van wanneer het schilderwerk en de vloer klaar is. Dus op 5 april is er GEEN klussen. Ook doen we binnenkort een oproep voor gerichte inzet en meedenken bij onderdelen.

WIE DOET ER MEE ?

We willen binnenkort degenen die van de keuken gebruik willen maken uitnodigen voor een brainstorm. Ans, Loesje, Dick, Kati, plus …. ??  Ook degene die als gastheer/gastvrouw zich in willen zetten voor een dagdeel per week, willen we binnenkort uitnodigen. Geert, Henriette, plus …  ?? Graag doorgeven aan Gert (gbos@versawelzijn.nl / 06-19227082 ).

Verdere contacten :

Stichting Buurtpost de Lelie :                                                     buurtpostzuid@gmail.com.

Ute Hoogeveen is de buurtcoordinator :                               u.hoogeveen@hilversum.nl .

fotograaf, ICT-specialist, projectontwikkelaar, creatieve geesten, marketing deskundige, winkelier, investeerder, schilder, fondsenwerver, schrijver, elektricien, muzikant, schoonmaker, hovenier, pietje precies, gepensioneerd of in de bloei van je leven, kunstenaar, loodgieter, inventief, cateraar, betrokken vrijwilliger of wat dan ook – u bent welkom. In elke fase is er weer andere hulp en expertise nodig.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden op vrijwillige basis, als stage, participatie, als werkervaring plek maar ook voor betaalde beroepskrachten! Ook als u zich als sponsor wil aanmelden of een actie wilt organiseren voor dit goede doel. Wilt u alleen maar op de hoogte blijven dat kan ook.

Laat aan ons weten wat u graag zou willen en kunnen doen, dan kijken wij waar er een plek zou zijn in de komende periode.

Kortom: voor iedereen die zijn “buurtsteentje” wil bijdrage. We komen graag in contact met jullie. Bent u deze buur, doe mee, bel dan één van ons……..of mail ons! Want we willen het graag samen doen met jullie.

Voor ons is niet veel “te gek”, de Lelie komt weer op z’n plek !

Onze contact gegevens:
Algemene mailadres: buurtpostzuid@gmail.com

Welkom op Hilversumzuid.nl, de website voor en door bewoners van Hilversum Zuid. Met daarin activiteiten, nieuwtjes en informatie speciaal gericht op Hilversum Zuid. Suggesties kunt u mailen naar info@hilversumzuid.nl.