Perikelen over de Clemenskerk

Persbericht Stichting Vrienden van de Clemenskerk, 30 jan. 2017
Handelwijze gemeente en BOEi rond Clemenskerk zet kwaad bloed
Eigenaar BOEi gaat door met het plan om in de Clemenskerk een trampolinecentrum te vestigen. De Stichting Vrienden van de Clemenskerk verbrak de samenwerking omdat dit plan opnieuw in strijd is met de eerder gemaakte afspraken. Zowel BOEi als de gemeente Hilversum hebben informatie achtergehouden en negeren bezwaren, terwijl beide partijen de mond vol hebben van lokaal draagvlak. Dat zet kwaad bloed in de buurt.
Op dinsdag 31 januari a.s. tussen 17.00 en 18.30 uur hebben omwonenden rond de Clemenskerk nog kans om projectleider Han Wartna van BOEi en onderneemster Saskia de Wit vragen te stellen over het beoogde trampolinecentrum. De uitnodiging viel echter pas op 27 januari in de bus en enkele buurtbewoners hebben al laten weten op zo’n korte termijn niet te kunnen komen. Na een vooroverleg tussen BOEi en de gemeente lijken in het plan enkele aanpassingen te zijn gemaakt om de slagingskans van een vergunningaanvraag te vergroten. Het aantal parkeerplaatsen bij de kerk voor eigen gebruik wordt uitgebreid van 40 naar ruim 50. Daardoor zal er weinig groen rond de kerk overblijven. De openingstijden van een terras buiten zijn beperkt tot overdag, maar de exacte invulling van de horeca- en detailhandel-onderdelen van het plan zijn nog onduidelijk. Ook onduidelijk is waar bussen voor schoolreisjes geparkeerd gaan worden, een belangrijk onderdeel van het plan voor de klandizie overdag. Over de totale verkeerstoename en het effect voor omwonenden in met name de avonduren, het weekend en de schoolvakanties wordt niets vermeld.
Op een schriftelijk verzoek van de Stichting Vrienden van de Clemenskerk in februari 2016 aan monumentenwethouder Van Vroonhoven om meer inzet voor een maatschappelijke bestemming en meer openheid over nieuwe plannen krijgen de Vrienden geen reactie. In september 2016 komt de onderneemster zelf met het nieuwe plan naar buiten tijdens Open Monumentendag. De gemeente blijkt dan al sinds het voorjaar met haar en BOEi in overleg over het plan, zonder dit aan de buurt of de gemeenteraad te melden. Eind september schrijven de Vrienden een brandbrief aan de gemeenteraad, waarin ze stellen opnieuw geconfronteerd te worden met een plan dat strijdig is met de gemaakte afspraken en niet aansluit op de behoefte in de buurt. De in 2011 gezamenlijk vastgestelde voorwaarde dat de nieuwe bestemming moet passen binnen het bestemmingsplan (maatschappelijk) wordt door BOEi met steun van D66- en VVD-wethouders telkens opzij gezet, om plannen van ondernemers ruim baan te geven, ten koste van de belangen van de buurt. Ook de contractafspraak met het bisdom, waarin is gesteld dat de voormalige kerkruimte enkel voor maatschappelijke doeleinden mag worden gebruikt, wordt daarmee geschonden.
In de raadsvergadering van 9 november 2016 vraagt Groen Links om een schriftelijke reactie van het college op de brandbrief van de Vrienden. Die wordt toegezegd door wethouder Voorink van ruimtelijke ordening, verkeer en vergunningen, maar blijft uit. In een gesprek met de Vrienden op 21 november 2016 naar aanleiding van de brandbrief stelt Voorink dat het college lokaal draagvlak een groot goed vindt, maar dat het de taak van de initiatiefnemer is om in overleg te gaan met de buurt. Bezorgde buurtbewoners sturen op 6 december een brief aan het college en de buurtcoördinator over de mogelijke gevolgen van het trampolineplan voor de leefbaarheid in de buurt, maar krijgen daarop geen antwoord. Op 11 januari herhaalt Groen Links het verzoek aan Voorink om een schriftelijke reactie op de brandbrief van de Vrienden en belooft hij dat die binnen twee weken komt, maar komt die belofte niet na.
Op 24 januari jl. presenteert BOEi met een aantal andere organisaties op de landelijke website erfgoedstem.nl de tien geboden voor de herbestemming van religieus erfgoed. Afstemmen op de historie van een kerkgebouw, open communicatie en lokaal draagvlak staan voorop. Daar is bij het eerste religieus erfgoed-project van BOEi, de Clemenskerk, weinig van te merken. Er is 4,2 miljoen euro subsidie besteed aan het project, maar de kerk zit nog altijd op slot. Ook de gemeente Hilversum belijdt het belang van lokaal draagvlak en betrokkenheid van de buurt, maar de bestuurlijke praktijk wijst het tegendeel uit. Met betrekking tot het plan voor het trampolinecentrum rest belanghebbenden enkel nog de mogelijkheid om hun zienswijze hierover officieel kenbaar te maken aan de gemeente zodra de aanvraag van de omgevingsvergunning voor Bosdrift 53 gepubliceerd wordt. Indien de vergunning wordt verleend kan binnen 6 weken bezwaar worden aangetekend.