Categoriearchief: Persbericht

Wijkwethouder Arno Scheepers

Dat hij op een dag wethouder zou worden, was voor Arno Scheepers lang een droom. Van 2010 tot en met 2016 was Arno al raadslid in Hilversum en nadat hij in het voorjaar opnieuw in de gemeenteraad kwam, werd deze droom werkelijkheid. De wethouder heeft als portefeuille beheer openbare ruimte, begraafplaatsen, grondbeleid, vastgoed, inkoop en de projecten Crailo en het Stationsplein. Maar belangrijker voor onze wijk: Arno is ook wijkwethouder van Hilversum Zuid. Om deze reden stellen we hem graag aan jullie voor.

Arno, kun je wat meer vertellen over jouw politieke loopbaan?

“Ik ben opgegroeid in het Gooi en woon nu tien jaar in Hilversum. Ik ken de omgeving dus goed. Zoals gezegd ben ik zes jaar lang raadslid geweest en dat was erg leuk en boeiend om te doen. Na deze periode ben ik met mijn vriendin op wereldreis geweest, wat een fantastische ervaring was. Vervolgens werd eind mei duidelijk dat ik wethouder zou worden. Een enorme eer! Als raadslid ben je meer gericht op sturen op hoofdlijnen en de controle van het college, als wethouder ben je echt dagelijks bezig met het besturen van de stad. Het geeft heel veel voldoening tastbare dingen te kunnen doen voor Hilversum.”

Je bent onze nieuwe wijkwethouder. Hoe is dat zo gekomen?

“Een nieuw college betekent ook nieuwe wijkwethouders. Bij het verdelen van de wijken is het uitgangspunt dat een wethouder niet zelf in de wijk woont. Ik heb zelf aangegeven dat ik graag de wijkwethouder van Zuid wilde zijn. Het is een supermooie wijk, die heel divers en groen is en uit prachtige buurten bestaat. Bij horecagelegenheid Parc, waar de wijk begint, heb je gelijk een heel mooi uitzicht. Daarnaast is het Zuiderhof van Dudok een unieke plek, maar ook de vele jaren ’30 woningen zijn heel mooi. Een topwijk om wijkwethouder van te mogen zijn dus!”

Wat is jouw rol als wijkwethouder?

“Het gaat dan vooral om dingen die portefeuille-overstijgend zijn, bijvoorbeeld als er bepaalde thema’s zijn die in een wijk spelen waar we extra aandacht aan moeten geven. Een voorbeeld hiervan is de speelplaats bij de Neuweg, waar overlast is van hangjongeren. Als ik daar een signaal over krijg, dan ga ik daar mee aan de slag. Het is dus vooral een zorgfunctie. Je probeert de oren en de ogen van de wijk te zijn. Vanuit die rol kan ik vervolgens dingen mijn collega-wethouders aankaarten. Ik heb met de buurtcoördinator en de wijkagent een uitgebreide fietstocht door de wijk gemaakt. Met hen heb ik regelmatig contact over Hilversum Zuid.”

Ben je zelf op regelmatige basis aanwezig in Zuid?

“Zeker. In september ga ik een buurtspreekuur houden in de Kleine Lelie (op de website hilversumzuid.nl komt binnenkort de datum en het tijdstip te staan). Ik drink dan graag een kop koffie met de buurtbewoners om te horen wat er speelt in de wijk. Waar is behoefte aan? Of wat kan er beter? Hier kan ik dan mee aan de slag. Als wijkwethouder wil ik vooral dingen ophalen in plaats van zenden. Ik vind dat de politiek niet te snel zelf moet besluiten wat goed is voor een wijk, dat weten buurtbewoners vaak heel goed zelf. Het is daarbij natuurlijk mooi dat Zuid al zo goed georganiseerd is! Dus zo zie ik mijn rol dan ook de komende jaren: een zorgzame huisvader met oren en ogen in Zuid.”

 

Vakantieperiode

Versa Vrijwillige Thuishulp en BuurZoektBuur 4 weken gesloten

Ja, ook vrijwilligers gaan met vakantie….
Wij zijn van 16 juli tot 10 augustus gesloten voor nieuwe aanvragen van praktische vrijwilligershulp en voor bemiddeling voor BuurZoektBuur.

Maar vanaf maandag 13 augustus zijn we weer als gebruikelijk alle werkdagen bereikbaar van 10-13 uur op het mooie telefoonnummer 035 6250000. Dan kunt u ons weer bellen voor een klusje, licht tuinwerk, vervoer, een boodschap of bezoekje.
Mailen kan ook, naar VTHHilversum@versawelzijn.nl

Of natuurlijk kunt u ook aanbieden dat u als vrijwilliger wel zoiets voor anderen wilt doen…..

Persbericht

Persbericht

Hoofdstuk van nieuw programakkoord voor Hilversum over buurtinitiatieven is al klaar en wordt morgenavond aangeboden aan de nieuwe raad.

Tijdens de verkiezingsbijeenkomst van 15 maart j.l. zijn tussen vertegenwoordigers van acht Hilversumsebewonersinitiatieven en negen politieke partijen afspraken gemaakt over hoe de Hilversumse raad  werk kan maken van het ondersteunen van bewonersinitiatieven. De kandidaat-raadsleden stelden zich verrassend positief op ten opzichte van maatschappelijke initiatiefnemers. De uitkomsten van de avond vormen zo het nieuwe hoofdstuk van het nog te schrijven programakkoord van Hilversum.

Onder de vlag van ‘Initiatiefrijk Hilversum’ organiseerden verschillende maatschappelijke en buurtinitiatieven dit gesprek met de politiek op 15 maart j.l.

Buurtbewoners moeten eigenaar kunnen worden van (leegstaande) gebouwen om maatschappelijke activiteiten in te kunnen verrichten (en niet alleen maar huurder). Bewoners moeten opdrachtgever van ambtenaren kunnen zijn als het gaat om dingen die in hun buurt spelen. Bewoners moeten ook in staat worden gesteld om publieke taken over te kunnen nemen als ze denken dit beter te kunnen doen dan de gemeente.  Ook was er steun voor het overhevelen van budgetten naar een maatschappelijk initiatief dat die budgetten bedoeld voor kinderen in achterstandsituaties en die nu te versnipperd worden aangewend, op een effectievere manier aanbiedt.
Als laatste punt werd er steun uitgesproken om een bewonersfonds voor maatschappelijke initiatieven te vullen met geld al dan niet via het verhogen van de OZB met een tientje. Dit zou betekenen dat er meer dan 800.000 euro beschikbaar zou komen voor beginnende en ontwikkelende initiatieven.

De politieke wil is er om burgers en organisaties meer zeggenschap en ruimte te bieden om zelfstandig initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. Initiatiefrijk Hilversum roept de kandidaats-raadsleden op om de resultaten één op één mee te nemen in de onderhandelingen voor het nieuwe programakkoord.

De standpunten werden op ludieke wijze door de politici gestempeld op een groot canvas bord (zie foto). Woensdag 21 maart wordt dit ‘Plakkaat van Hilversum’ door Initiatiefrijk Hilversum aangeboden aan de voorzitter van de nieuwe gemeenteraad. Mels de Gooijer van Grafisch Atelier Hilversum is verantwoordelijk voor de vormgeving dit mooie pamflet.

Diverse organisaties van Initiatiefrijk Hilversum zullen bij deze overhandiging aanwezig zijn

Voor meer informatie: Michel Matton; M.  0655326641 of Yvonne Heselmans 06301577 12

Persbericht over de Lelie

Een volgende stap voor de Lelie.

Er is een belangrijke nieuwe stap gezet in de realisatie van een buurtvoorziening in Zuid. Het college heeft ingestemd met de aankoop van de grond van het voormalige buurthuis de Lelie én met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke functies van een nieuwe buurtvoorziening. “Ik ben heel gelukkig met deze stap waar zoveel bewoners en organisaties in de buurt zich voor hebben hard gemaakt”, aldus wethouder Eric van der Want.
Aankoop grond oude Lelie.
Na het afbranden van de Lelie is er met het parochiebestuur, eigenaar van de grond, regelmatig overleg geweest over (her)bouw van het wijkcentrum en/of de herontwikkeling van de locatie. Eind vorig jaar heeft het bestuur van de Emmaus-Paulus parochie besloten om niet zelf een nieuw buurtcentrum te bouwen, maar om de grond te verkopen aan een partij die zorgt dat een maatschappelijke functie voor de buurt wordt gerealiseerd. Het college van B&W heeft overeenstemming met het parochiebestuur over de verkoop van de grond onder voorbehoud van goedkeuring door het bisdom en onder voorbehoud van kredietverlening door de raad. Het kredietvoorstel voor de aankoop komt in de gemeenteraad van 7 maart 2018 aanstaande. redactie@hilversumzuid.nl

Haalbaarheidsonderzoek. 
Een haalbaarheidsonderzoek gaat kijken naar de mogelijkheid om tot een plan van aanpak te komen voor een gezamenlijke multifunctionele voorziening en zal moeten uitwijzen in hoeverre dit uitvoerbaar is. Bij dit onderzoek zijn verschillende partijen actief betrokken: Alberdingk Thijm Scholen namens de Paulusschool, Bink kinderopvang, Versa Welzijn en de buurtbewoners die zich hebben verenigd in Stichting BUURT POST ZUID de Lelie. Ook de signalen die via het spreekuur van de buurtcoördinatoren of buurtwerkers in het wijkinformatiepunt binnen komen, worden meegenomen in het onderzoek. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in het derde kwartaal van 2018 verwacht.

Tijdelijke locatie 
Na de brand zijn de activiteiten uit de Lelie ondergebracht op verschillende locaties, verspreid over de wijk en in de buurtbus. Aan de Hilvertsweg, in de voormalige vrouwensportschool op 89-91, komt nu een tijdelijke locatie beschikbaar. Buurtbewoners kunnen hier terecht voor activiteiten, advies en ondersteuning. De locatie wordt op dit moment verbouwd, maar in de loop van februari 2018 zijn buurtbewoners hier van harte welkom.