De Nieuwe Lelie

Kijkmiddag tijdelijke locatie

Dinsdag 6 maart 2018 was de eerste mogelijkheid de tijdelijke locatie van de Lelie aan de Hilvertsweg 89-91 te bezichtigen. Je kon meedenken en mee-praten over de invulling van de Lelie op deze tijdelijke plek.  Voor aanmelden om mee te doen  een meer informatie gbos@versawelzijn.nl 

DE OUDE LELIE

De restanten van het gebouw van de Lelie en de grond is door de Emmaus-parochie verkocht aan de gemeente. De gemeente is nu de eigenaar. Ik moet eigenlijk zeggen : wordt eigenaar, want de instemming en de afspraken zijn er, maar de wettelijke overdracht en betalingen nog niet. Het college van B&W heeft overeenstemming met het parochiebestuur over de verkoop van de grond onder voorbehoud van goedkeuring door het bisdom en onder voorbehoud van kredietverlening door de raad. Het kredietvoorstel voor de aankoop komt in de gemeenteraad van 7 maart 2018 aanstaande.

Een volgende stap voor de Lelie

 

Er is een belangrijke nieuwe stap gezet in de realisatie van een buurtvoorziening in Zuid. Het college heeft ingestemd met de aankoop van de grond van het voormalige buurthuis de Lelie én met een

haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke functies van een nieuwe buurtvoorziening. “Ik ben heel gelukkig met deze stap waar zoveel bewoners en organisaties in de buurt zich voor hebben hard gemaakt”, aldus wethouder Eric van der Want.
Aankoop grond oude Lelie.
Na het afbranden van de Lelie is er met het parochiebestuur, eigenaar van de grond, regelmatig overleg geweest over (her)bouw van het wijkcentrum en/of de herontwikkeling van de locatie. Eind vorig jaar heeft het bestuur van de Emmaus-Paulus parochie besloten om niet zelf een nieuw buurtcentrum te bouwen, maar om de grond te verkopen aan een partij die zorgt dat een maatschappelijke functie voor de buurt wordt gerealiseerd. Het college van B&W heeft overeenstemming met het parochiebestuur over de verkoop van de grond onder voorbehoud van goedkeuring door het bisdom en onder voorbehoud van kredietverlening door de raad. Het kredietvoorstel voor de aankoop komt in de gemeenteraad van 7 maart 2018 aanstaande.

Haalbaarheidsonderzoek. 
Een haalbaarheidsonderzoek gaat kijken naar de mogelijkheid om tot een plan van aanpak te komen voor een gezamenlijke multifunctionele voorziening en zal moeten uitwijzen in hoeverre dit uitvoerbaar is. Bij dit onderzoek zijn verschillende partijen actief betrokken: Alberdingk Thijm Scholen namens de Paulusschool, Bink kinderopvang, Versa Welzijn en de buurtbewoners die zich hebben verenigd in Stichting BUURT POST ZUID de Lelie. Ook de signalen die via het spreekuur van de buurtcoördinatoren of buurtwerkers in het wijkinformatiepunt binnen komen, worden meegenomen in het onderzoek. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in het derde kwartaal van 2018 verwacht.

Tijdelijke locatie  Na de brand zijn de activiteiten uit de Lelie ondergebracht op verschillende locaties, verspreid over de wijk en in de buurtbus. Aan de Hilvertsweg, in de voormalige vrouwensportschool op 89-91, komt nu een tijdelijke locatie beschikbaar. Buurtbewoners kunnen hier terecht voor activiteiten, advies en ondersteuning. De locatie wordt op dit moment verbouwd, maar in de loop van februari 2018 zijn buurtbewoners hier van harte welkom.

De nieuwe buurtstichting BUURT POST ZUID de Lelie,

die zich inzet en zich hard maakt voor een mooie nieuwe Lelie zoeken betrokken buurtbewoners die willen helpen met de stichting en/of met de herontwikkeling en herbouw van de Lelie. Ook als u denkt niets te willen of te kunnen betekenen maar wel graag op de hoogte wilt worden gehouden dan kan dat ook. Dus bent u jong, oud, architect, zzp’er, boekhouders, slopers, bouwkundige, financieel brein, fotograaf, ICT-specialist, projectontwikkelaar, creatieve geesten, marketing deskundige, winkelier, investeerder, schilder, fondsenwerver, schrijver, elektricien, muzikant, schoonmaker, hovenier, pietje precies, gepensioneerd of in de bloei van je leven, kunstenaar, loodgieter, inventief, cateraar, betrokken vrijwilliger of wat dan ook – u bent welkom. In elke fase is er weer andere hulp en expertise nodig.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden op vrijwillige basis, als stage, participatie, als werkervaring plek maar ook voor betaalde beroepskrachten! Ook als u zich als sponsor wil aanmelden of een actie wilt organiseren voor dit goede doel. Wilt u alleen maar op de hoogte blijven dat kan ook.

Laat aan ons weten wat u graag zou willen en kunnen doen, dan kijken wij waar er een plek zou zijn in de komende periode.

Kortom: voor iedereen die zijn “buurtsteentje” wil bijdrage. We komen graag in contact met jullie. Bent u deze buur, doe mee, bel dan één van ons……..of mail ons! Want we willen het graag samen doen met jullie.

Voor ons is niet veel “te gek”, de Lelie komt weer op z’n plek !

Onze contact gegevens:
Algemene mailadres: buurtpostzuid@gmail.com

Gonny van Reede 06-19053081
Jacqueline van Oostveen 06-57550065
Floor Potters 06-51173248
Jan Slingerland 06-51074885

Bij (w)elke ontwikkeling of vooruitgang ook, U hoort van ons. !

Kerstbijeenkomst 20 december 2017

Buurtbijeenkomst ‘ De Nieuwe Lelie”     2 november  2017

verslag Alfons Simon

Stef Braamhaar (Versa) opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.

Alfons Simon: terugkoppeling tijdelijke oplossing n.a.v. de vorige bijeenkomst op 14 september

Tijdens de eerste bijeenkomst is nagedacht over een tijdelijke locatie waar een aantal kleinschalige activiteiten uit De Lelie een plek zou kunnen krijgen. Uiteindelijk is gekozen voor de voormalige vrouwensportschool aan de Hilvertsweg.

Zodra met de eigenaar overeenstemming is bereikt over de huurprijs en over enkele noodzakelijke investeringen kan worden nagedacht over een gewenste invulling van de ruimte.

De verwachting is dat de tijdelijke voorziening begin 2018 in gebruikt kan worden genomen.

N.B. als er toch nog behoefte bestaat aan een kleine porto cabin en er is ergens in de buurt ruimte beschikbaar: dan is dat alsnog een optie.

Stef Braamhaar en Herman te Riele

 

 

 

 

 

Herman te Riele: stand van zaken bekeken vanuit het bestuur van de Emmaus-Paulusparochie

De heer te Riele is penningmeester van het parochiebestuur.

Hij maakt direct duidelijk wat de bedoeling is, nl. om de maatschappelijke bestemming van de oude Lelie zo goed mogelijk in stand te houden. De vrijwilligers van het kerkbestuur voelen zich echter niet in staat om als projectontwikkelaar op te treden. Daarom is na rijp beraad besloten de grond + (afgebrande) opstal te verkopen, mits de nieuwe eigenaar de maatschappelijke functie van de Lelie kan garanderen. Het pand is daarom ook niet op de commerciële markt gebracht.

Bedacht moet worden dat de parochie voor de verkoop toestemming moet krijgen van het bisdom, wat wel eens van invloed zou kunnen zijn op de vraagprijs.

De verzekering dekt de schade, d.w.z. dat de kosten vergoed worden die met herbouw gemoeid zouden zijn. Het 85-jaar oude gebouw kan echter niet teruggebracht worden in de inmiddels gedateerde staat die het had, hetgeen betekent dat het schadebedrag ontoereikend zal zijn voor een aan de tijd aangepaste Lelie.

Vanuit de zaal komen enkele vragen:

In welke staat wilt u het gebouw verkopen?

 • Dat hangt af van wat de potentiële koper wil en wat de onderhandelingen opleveren.

Wordt de gemeente ook in die gesprekken betrokken?

 • Er zijn reeds veel gesprekken met de gemeente geweest, wat het parochiebestuur als heel prettig heeft ervaren.

Hoe hard is de voorwaarde om een maatschappelijke bestemming op het pand terug te krijgen en willen de partijen waarmee nu gesproken wordt dat ook?

 • De intentie is om een beslissing te nemen die zo goed mogelijk bij de wens aansluit om op die plek weer een maatschappelijke functie te realiseren. Als dat niet lukt moet besloten worden af te zien van verkoop en om herbouw te overwegen.

Vervolgens wordt aan de hand van luchtfoto’s een beeld gegeven van de drie ideeën die er momenteel zijn om de locatie van de afgebrande Lelie weer invulling te geven.

 1. Via een maatschappelijke ontwikkelaar

Er hebben zich reeds belangstellenden gemeld. Een projectontwikkelaar met een maatschappelijke instelling wil de grond kopen met de belofte om op die plek een nieuw buurthuis te bouwen met daarop 2 lagen woningen voor een sociale doelgroep.

Het bestemmingsplan geeft aan dat voor het hele stuk van de Clemenskerk, de Paulusschool en De Lelie de bestemming Maatschappelijke doeleinden en Wonen geldt: een dubbelbestemming dus.

Maximale bouwhoogte: 12 meter.

 1. Multifunctioneel gebouw

Buurthuis en Paulusschool letterlijk met elkaar verbinden en binnen deze grotere locatie functies op het gebied van jeugd en buurt samenbrengen. De Kinderopvang heeft al interesse getoond.

Gert Bos

 

Jacqueline van Oostveen

 

 

 

 

3. Herstellende herbouw door de buurt

Jacqueline van Oostveen houdt een doortimmerd pleidooi om de Lelie weer op te bouwen op de restanten die er nog staan en doet tevens een voorstel over het toekomstig beheer.

Haar bijdrage luidt als volgt:

HET HUIS VAN DE BUURT – De Lelie 2.0

Wij voelen ons als buurt erg betrokken bij de Lelie, we dragen het een warm hart toe en daarom voelen wij ons ook verantwoordelijk en willen graag de verantwoordelijkheid nemen voor de herbouw van een nieuwe Lelie om zo het stokje over te nemen van de Parochie.

Wij kiezen voor een zelfstandig, autonoom buurthuis op dezelfde plek van minimaal dezelfde omvang. Buiten kijf staat dat het een multifunctionele plek moet zijn die voor de meest uiteenlopende doelen kan worden gebruikt en ingezet. Indien mogelijk zouden we graag nog liever iets uitbreiden qua vierkant meters om zo een nog breder publiek te kunnen bereiken. Daarnaast zal het buurthuis worden aangepast aan de eisen van deze tijd met betere voorzieningen.

We vinden het behoud van de historische gevel erg belangrijk. Juist de menselijke maat en de architectonische vormgeving passen goed in deze buurt. Dit betekent dat we het voorste deel willen renoveren en het achterste deel opnieuw willen aanbouwen.

Een nieuwe stichting is in oprichting vanuit betrokken buurtbewoners die zich hard maken voor het behoud van een zelfstandig autonoom buurthuis op dezelfde locatie i.v.m. de historische waarden, noem het ook buurt erfgoed. Daarnaast zijn we van mening dat het de ideale plek is voor een buurthuis. Dat blijkt ook wel na 85 jaar.

Aan de slag met de Buurt voor de Buurt: gemaakt, bedacht en uitgevoerd door en voor de buurt. Waarbij we uitgaan van de krachten en expertise in de buurt zelf want er zit heel veel expertise in deze buurt. Zo blijven de geldstromen zoveel mogelijk in de buurt. Daarnaast willen we zoveel mogelijk samenwerken met andere initiatieven, betrokkenen en organisaties die in de buurt een rol vervullen om zo elkaar te versterken en te helpen en ondersteunen waar nodig.

Samenwerking met Versa: Als het aan ons ligt zien we dan ook graag de medewerkers en de vrijwilligers van Versa weer terug in de nieuwe Lelie, omdat die inmiddels ook bij het buurterfgoed horen en onmisbaar zijn voor de buurt. Hun inzet wordt enorm gewaardeerd. Daarnaast zien we deze graag aangevuld met nieuwe buurt doelgroepen en buurtinitiatieven.

We willen de Lelie nieuw leven inblazen. We zouden dan ook het liefste morgen beginnen met de renovatie. We hebben het pand bekeken en zien de realistische mogelijkheid dit weer netjes te maken. Doordat je meteen aan de slag kan gaan word de periode van het aanvragen van vergunningen en subsidies optimaal gebruikt. Op deze manier kijkt de buurt niet nog een jaar tegen een dicht pand of lege bouwvlek aan omdat al het vooronderzoek en plannen moeten worden uitgewerkt, maar dat het weer gaat leven.  

We geloven ook in een buurthuis met lage maandelijkse lasten waardoor het rendabel wordt qua exploitatie alsook minder financieel afhankelijk. Ook zien we graag dat het nieuwe buurthuis zoveel mogelijk groen en klimaatneutraal is, zodat het ook op die manier met de tijd kan meegroeien.

De Lelie: een buurthuis voor jong en oud ongeacht wat je afkomst of achtergrond ook is. Zowel voor de sterke mensen als ook de zwakkere mensen in de buurt. Zo kunnen we elkaar namelijk mooi helpen. Dit kan alleen maar als er ook een plek is waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar we samen werkingen en verbindingen aan kunnen gaan.

Eric van der Want

 

 

 

 

Reactie wethouder Eric van der Want

Voor de wethouder staat het buiten kijf dat er een buurthuis moet terugkomen.

Alle mogelijkheden worden de komende tijd afgewogen. Mensen vanuit de buurt worden daarbij betrokken.

De heer van der Want heeft sinds enige maanden de portefeuille van voormalig wethouder Klamer grotendeels overgenomen, maar is naast wethouder welzijn ook wethouder onderwijs. Vanuit die functie overweegt hij na te laten gaan of het mogelijk zou zijn om de Paulusschool meer te verbinden aan het buurthuis om zo tot een aantrekkelijke multifunctionele accommodatie te komen. Het bestuur van de school (die te maken heeft met een teruglopend aantal leerlingen) gaf aan daar een interessante mogelijkheid in te zien. De wethouder merkt evenwel op dat het door de gemeente bekostigde schoolgebouw nog niet financieel is afgeschreven, wat een complicerende factor kan zijn. Er zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn vanuit het onderwijshuisvestingplan en welke gevolgen dat zou hebben voor de gemeentelijke begroting.

Verder wil en kan de wethouder nog geen mededelingen doen over deze uitdagende optie.

Hij is blij met het voorstel uit de buurt om de stichtingsvorm verder uit te werken en adviseert daartoe een klankbordgroep en een stuurgroep in het leven te roepen. Hij zegt toe om te proberen vóór het eind van het jaar duidelijkheid te krijgen over welke opties verder zullen worden uitgewerkt.

De wethouder wil graag regelmatig overleg plegen over de stand van zaken. De buurt moet aangeven welke functies men graag in de nieuwe setting opgenomen wil zien, d.w.z. inhoudelijk en programmatisch. De gemeente heeft op dat gebied ook wensen die daarmee moeten worden samengebracht.

Buurtbewoonster Gonny van Reede dringt er bij alle overwegingen sterk op aan dat het gebouw een beheerder krijgt en dat het in de nieuwe situatie mogelijk blijft om professionele krachten vanuit Versa in te huren. De samenhang tussen de vrijwilligers werd altijd in stand gehouden door Versa.

De heer Wim van den Brink zou het onwenselijk vinden dat het toekomstige bestuur bestaat uit vrijwilligers. Deze bestuurslaag moet los gezien worden van de twee andere lagen: die van uitvoering en organisatie.

Wethouder van der Want wijst op het door de gemeente voorgestane buurtgericht werken, dat zich momenteel in allerlei vormen ontwikkelt. Op de Meent functioneert het uit bewoners samengestelde stichtingsbestuur heel goed, in andere wijken is nog een ontwikkeling gaande.

Mevrouw van Reede waarschuwt dat de bereidheid om deel te nemen in een bestuur vooral bij ouderen aanwezig is (Meent, Zoutkeet), maar dat er een groot probleem ontstaat wanneer die wegvallen. De jongere generatie is veel minder te porren om verantwoordelijkheid te nemen.

De wethouder beaamt dit, maar stelt toch dat er voortdurend gezocht moet worden naar betrokkenheid onder de jongere buurtbewoners, zodat het waardevolle wijkwerk voortgang kan vinden.

Hij is ook van mening dat niet alles bij vrijwilligers kan worden verlangd, maar dat bepaalde zaken professioneel moeten worden belegd.

Eric van der Want

 

 

 

 

 

Klankbordgroep

Deze zal bestaan uit een afvaardiging van het parochiebestuur, de gemeente, Versa en een vertegenwoordiging uit de buurt. Als de grond verkocht is zal de betrokkenheid v.w.b. het parochiebestuur niet meer nodig zijn.

De heer Slingerland, buurtbewoner en lid van Hart voor Hilversum, geeft uitleg over de verschillende participatieonderdelen, die samen de participatieladder vormen. Tot dusver is er sprake geweest van een aantal informatierondes: de eerste trede. De vierde trede is die waarop het stadium bereikt wordt van samenwerking in een coproductie. Juist in deze buurt zou geprobeerd moeten worden om de burgerparticipatie op een dynamische wijze gestalte te geven.

Voorafgaand aan de vorming van een klankbordgroep zou via de email duidelijkheid gegeven moeten worden over wat precies van de groep verwacht wordt en voor welke onderdelen mensen nodig zijn, zodat men ook gericht belangstelling kan tonen.

De heer Slingerland heeft inmiddels de statuten gereed die nodig zijn voor de vorming van de stichting als rechtspersoon. Wie wil kan het concept inzien en er een mening over geven.

Later dit jaar volgt de gang naar de notaris.

Wethouder van der Want wil nu eerst op korte termijn bekijken welke opties en samenwerkings-verbanden nader worden uitgewerkt in scenario’s. Daarnaast is hij ingenomen met de actie van de heer Slingerland.

Namens de gemeente nodigt hij de aanwezigen van harte uit deel te nemen aan de nog te vormen klankbordgroep, vanuit ieders eigen expertise.

Thomas Boerma

 

 

 

 

Namens de vrijwilligers vertelt Thomas Boerma wat de Lelie zo bijzonder en onmisbaar maakt.

In het gesprek met de wethouder op het gemeentehuis is de vrijwilligers gevraagd om duidelijk te maken wat de Lelie zo bijzonder onmisbaar maakt.

Dit wil ik namens de vrijwilligers graag en omwille van de tijd, kort uiteenzetten. Dat betekent zeker dat mijn verhaal onvolledig is. Daarvoor vooraf al mijn excuses.

Ik spreek in de tegenwoordige tijd omdat de Lelie nog steeds bestaat. Door de inzet van alle buurtbewoners, bezoekers, vrijwilliger en de buurtwerkers alle instellingen die ons tijdelijk ruimte bieden.

 1. Door de bijzondere ligging in het hart van een pluriforme wijk met grote historie is de Lelie sinds jaar en dag een wijkcentrum voor iedereen, jong, oud, arm, rijk, gezond, ziek, hulpbehoevend, hulpverlenend en vanuit alle windstreken. Zonder bij elkaar op schoot te zitten iedereen is zichtbaar en herkenbaar. We komen elkaar tegen en begrijpen elkaar. De lelie is een inclusieve organisatie die verbinding in de wijk brengt en wil brengen.
 2. Het uniek historische pand, een van de oudste buurthuizen van Nederland, is voor een groot deel van de buurtbewoners een onderdeel van een persoonlijke geschiedenis. De bijzondere zaal met zijn schuifwand en schuifdeur in de schuifwand zorgt ervoor dat we samen apart kunnen zijn. Wij hebben geen patent op delen. Maar we zijn er in de Lelie wel heel goed in.
 3. Buurtwerk doe je tegen de klippen op, tegen de stroom in en met je hart. De buurtwerkers van Versa doen dat. Zij zorgen voor de lange adem, hebben visie, verbinden, creëren kansen en durven initiatief te nemen. Zij zorgen voor ruimte voor mensen waarvoor op andere plekken geen ruimte is. Geven kleine projecten ruimte die nergens anders te vinden is. Bieden kansen aan mensen die onder aan de ladder staan en weer omhoog willen. Zonder deze buurtwerkers geen Lelie.

Als laatste: Ik ben in de afgelopen maanden zoveel mensen tegen gekomen die de Lelie een warm hart toedragen en keihard bezig zijn met de ‘dakloze’ Lelie. Ik wil iedereen die de afgelopen maanden zich heeft ingezet voor het behoud van de lelie, iedereen die gewoon doorgaat met het bezoeken van alle bijzondere activiteiten, iedereen die druk bezig is om zijn activiteit op een noodlocaties levend te houden complimenteren met zijn of haar inzet en doorzettingsvermogen. Door jullie is de Lelie slechts dakloos en niet thuisloos.

3 ideeën hebben zich bij de parochie gemeld:

A: Nieuw buurthuis met woningen erboven.

B: Multifunctioneel gebouw met school, buurthuis en meer.

C: Herbouw door de buurt

Foto’s van de inloop voor alle medewerkers van de Lelie gehouden op 26 septem

ber in Carolushuis, waar eerst soep en broodjes werden geserveerd met daar aan aansluitend de discussie hoe verder met de Lelie. Kortom wordt er veel overleg gepleegd met 1, De verzekering is die wel toereikend 2, Is de parochie van de RK kerk met het Bisdom Haarlem bereid tot nieuwbouw 3, dan de Gemeente Hilversum is niet zo soepel met haar fiat te geven tot nieuwbouw, 4 Het is allemaal nogal koffiedik kijken. 5 we wachten af hoe de diverse partijen bij elkaar komen  In ieder geval komt er een nieuw informatie plek waar de wijkbewoners langs kunnen komen  voor een praatje en enkele activiteiten welke voortgang kunnen vinden met de Lelie in een warme plek. De A-H plek was koud en ongezellig en onaangenaam. Een kleine verbetering.

Een maquette voor Nieuwbouw         

(foto’s Frederike)

Bijeenkomst in Carolushuis op 14 september 2017

Aanwezig namens de gemeente Hilversum: Projectleider Alfons Simon, antropologe Esther Sarphatie en buurtcoördinator Ute Hoogeveen,

Namens Versa: regiomanager Stef Braamhaar en buurtwerker Gert Bos,

Alsmede wijkbewoners, medewerkers van De Lelie en vertegenwoordigers van o.a. Philadelphia, de Egelantier en HilverZorg.

De heer Simon geeft een kort beeld van de stand van zaken. Enkele punten daaruit:

 • De gemeente zal zich inzetten om De Lelie te herbouwen als laagdrempelig, toegankelijk gebouw met een wijkfunctie; Is daarvoor wel afhankelijk van het parochiebestuur;
 • Het parochiebestuur bespreekt met diverse partijen de mogelijkheden om op de bestaande plek een maatschappelijke functie te laten terugkomen;
 • De verzekeraar lijkt een deadline voor herbouw binnen 2 jaar niet als harde eis te stellen;
 • Gekeken wordt naar samenwerking/verbindingen met de naastgelegen Paulusschool;
 • Gekeken wordt ook naar een goede mix met andere, reeds bestaande wijkvoorzieningen;
 • Instellingen in Zuid, maar ook organisaties zoals Versa en Philadelphia, zijn met de gemeente in gesprek over het beter inzetten van (hun) faciliteiten. Een hechtere samenwerking moet enerzijds voorkomen dat een dubbel aanbod wordt gecreëerd terwijl er anderzijds een dekkende voorzieningenbehoefte moet ontstaan. De opdracht vanuit de gemeente aan alle betrokken partijen is, om de verbinding met de bewoners te zoeken.

14 septemberavond: Bijeenkomst in het  Carolus huis, waar enkele activiteiten zijn ondergebracht door de verbrande Lelie. Jammer dat een brand nu net roet in het eten gooit, maar tegelijkertijd de Gemeente Hilversum en VersaWelzijn wakker schudde, om meer veel meer affiniteit met het gebeuren in de Lelie te gaan hebben, daarom werden wakker geschud en na dacht, hier moet meer financieel aan worden bij gedragen. De avond werd geopend door een medewerker van VersaWelzijn, die benadrukte dat de Lelie een steunpunt in de wijk Hilversum zuid moet blijven, zo ook de presentatie door Alfons hoe het vroeger in de oude tijd de Lelie zeer paste in de buurt. Door Esther haar vrolijke verhaal met foto’s uit de oude doos. Het gebouw was oud maar het gebouw wordt nieuw; enthousiasme klinkt uit iedere vrijwilliger. zij zitten even op allerlei locaties, maar het werk gaat door! (foto’s Frederike)